Impuesto sobre sociedades

Continuant la relació d’obligacions fiscals per a un restaurant, t’expliquem alguns altres impostos i taxes que hauràs de tenir en compte:

L’impost sobre societats

Què és l’impost sobre societats

És un tribut que grava la renda de les empreses i altres persones jurídiques.

L’impost sobre societats és un impost que s’aplica als beneficis que obtenen les societats i altres entitats jurídiques.

Com que algunes comunitats d’Espanya disposen d’autonomia fiscal, el tipus impositiu no és el mateix en tot el país.

És important saber que, en cas de pèrdues, l’empresa podrà compensar en diferit aquestes pèrdues amb el resultat d’exercicis futurs mitjançant l’impost sobre societats.

Les retencions sobre lloguers

Els arrendataris i subarrendataris –llogaters– d’immobles urbans quedaran obligats a retenir els seus arrendadors sempre que es tracti de:

  • Persones jurídiques, comunitats de propietaris, societats civils o comunitats de béns i altres entitats en règim d’atribució de rendes.
  • Empresaris individuals i professionals, quan satisfacin lloguers per a l’exercici de les seves activitats.
  • No residents que operin mitjançant establiment permanent.

Practicaran retenció els llogaters d’immobles urbans: locals comercials, industrials o de negoci o de terrenys de naturalesa urbana. No tindran obligació de retenir:

  • Quan es facin arrendaments d’habitatges per part d’empreses per als seus empleats.
  • Quan les rendes satisfetes pel llogater no superin els 900 € anuals.

La retenció s’aplica sobre l’import de les rendes, sigui quina sigui la seva qualificació (a més de la renda, els subministraments, taxes, etc. que l’arrendador repercuteixi sobre l’arrendatari), i el seu import és el resultat d’aplicar el 21% sobre els conceptes que se satisfacin a l’arrendador.

L’arrendatari o subarrendatari (inquilí), en la seva condició de retenidor (rendes dineràries) o obligat a ingressar a compte (rendes en espècie), està obligat a ingressar trimestralment, o mensualment si és una gran empresa, les retencions i els ingressos a compte efectuats en el model 115. Igualment, haurà de presentar un resum anual de les retencions i els ingressos a compte efectuats en l’exercici, mitjançant el model 180.

L’impost sobre béns immobles

Els propietaris de béns immobles a Espanya estan obligats, tots els anys i pel sol fet de ser-ho, a abonar al seu ajuntament l’anomenada contribució, que no és altra cosa que l’impost sobre béns immobles.

Concretament, és un impost que grava la propietat dels béns immobles, ja siguin rústics o urbans.

El seu caràcter és municipal i es reporta anualment.

La base imposable sobre la qual es calcula l’impost és el valor cadastral de l’immoble (valor del sòl i de l’edificació).

El tipus de gravamen es calcula en funció de cada ajuntament i del nombre d’habitants del municipi de què es tracti, i la quota tributària és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen que correspongui en cada cas.

És important que en el contracte de lloguer negociïs qui haurà de pagar aquest impost, ja que malgrat que és un impost que penalitza la propietat, pot ser una font de conflicte.

Les taxes

Què és una taxa

Són tributs que paguen els ciutadans com a conseqüència de la realització d’una actuació administrativa que els beneficia individualment, però que estan obligats a sol·licitar o rebre (per exemple: la recollida d’escombraries o l’expedició del DNI).

És important que t’informis en profunditat de totes les taxes relatives al teu ajuntament, que entre d’altres poden ser la recollida d’escombraries, la llicència de terrassa, etc.

És molt important que et mantinguis actualitzat en el pagament d’aquestes taxes, perquè qualsevol impagament podria comportar conseqüències negatives a l’hora de renovar certes llicències.