Pasos para elaborar una previsión de gastos financieros

Amb les taules de devolució de deute, cal elaborar una previsió de despeses financeres a partir de:

• Import de finançament
• Tipus d’interès de finançament
• Durada de finançament
• Altres condicions de finançament

Com hem explicat més amunt, es poden calcular mitjançant la formulació de la progressió aritmètica sobre el pendent principal després del pagament de cada quota i període segons el tipus d’interès de què es tracti, però si no tenim els coneixements financers específic et proposem que sol•licitis a cada entitat bancària una simulació del quadre d’amortització de cada operació que vulguis realitzar.

D’aquesta manera tindràs una visió clara tant dels interessos com de les devolucions de capital que s’ha de pagar en cada període i la durada de cada operació.

Com hem dit en aquest capítol, és molt important tenir en compte en el pressupost la suma de tots els interessos que s’han de pagar, que són part del compte d’explotació, i també la suma de les devolucions de capital que toca realitzar en cada període, ja que hauran de sortir dels resultats del restaurant i distorsionaran la xifra del resultat respecte de la tresoreria realment realitzada.

 

Ajudes i subvencions

Pel que fa a les ajudes i subvencions, hem de dir que cada comunitat autònoma proposa i desenvolupa els plans d’estímul al sector de forma autònoma. Així i tot, podem dir que s’articulen generalment a partir de 2 grups:

 

• Subvencions per a finançar la inversió
• Ajudes i subvencions a la creació d’ocupació i l’autoocupació

 

1. Subvencions per a finançar la inversió

 

Subvencions a fons perdut

Són les més atractives, però també les més escasses i difícils d’aconseguir. Destaquen les que ofereixen el programa de promoció de l’ocupació autònoma i els programes de suport a la creació i modernització d’empreses, sense oblidar les que són específiques per a dones emprenedores, desenvolupament rural o per a sectors específics.

 

Pagament únic o capitalització de la desocupació

Mesura molt interessant per a persones desocupades interessades a iniciar el seu negoci com a autònom o com a soci treballador d’una cooperativa o una societat laboral, ja que permet cobrar en un sol pagament fins al 60% de l’import pendent de la prestació i, la resta, en cotitzacions a la Seguretat Social.

 

Finançament bonificat

Cada cop s’està estenent més aquesta modalitat, que consisteix en una bonificació dels tipus d’interès. A més de les línies que ofereix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), pots trobar línies específiques en el marc del programa de promoció de l’ocupació autònoma i en els programes de suport a la creació i modernització d’empreses que puguin estar vigents en cada comunitat autònoma.

 

Altres opcions que cal considerar

Les línies de finançament sense aval per a projectes innovadors i empreses emergents que ofereixen Enisa o algunes comunitats autònomes com Andalusia, amb els seus fons reemborsables, els microcrèdits o les línies de crèdit per a emprenedors i creació d’empreses que ofereixen alguns bancs, sovint en col•laboració amb societats de garantia recíproca, cosa que facilita l’obtenció dels avals.

 

Ajudes sectorials

Bastants comunitats autònomes disposen de programes d’ajuda específics per a impulsar la competitivitat de sectors com el comerç (programa d’ajudes al comerç minorista), el turisme, l’agricultura o l’artesania. Per a més informació, has de contactar amb la Conselleria encarregada a la teva comunitat autònoma i esbrinar els programes disponibles.

 

Ajudes a l’economia social

La creació d’empreses d’economia social (cooperatives i societats laborals) és promoguda per totes les comunitats autònomes, que disposen de programes específics que solen combinar ajudes a la inversió amb ajudes per la creació de llocs de treball i subvencions financeres.

 

Ajudes a l’autoocupació femenina

Algunes comunitats autònomes (com Andalusia) han ofert en diferents moments programes d’ajuda a dones emprenedores i empresàries que inclouen ajudes a fons perdut del 50% de la inversió, amb un límit variable d’entre 6.000 i 12.000 euros. Aquests programes estan gestionats pels instituts de la dona respectius.

 

Incentius regionals

Programa d’àmbit nacional del Ministeri d’Economia i Hisenda per a projectes d’inversió superiors a 600.000 euros a les comunitats autònomes i els territoris menys desenvolupats. Té una tramitació llarga i complexa; a la web del Ministeri pots consultar el mapa amb els límits d’intensitat de les ajudes per a la teva comunitat autònoma i obtenir les dades de contacte de l’organisme encarregat de la seva gestió en cadascuna.

 

2. Ajudes i subvencions a la creació d’ocupació i l’autoocupació

 

Bonificacions en la cotització d’autònoms

La bonificació estrella és sens dubte la tarifa plana de 50 €, encara que hi ha bonificacions per a joves de fins a 30 anys, dones de fins a 35 anys, autònoms col•laboradors, persones discapacitades i altres casos especials.

 

Bonificacions a la contractació de treballadors

Encara que els darrers anys s’han eliminat bastants bonificacions d’aquest tipus, n’hi ha encara algunes en les quotes empresarials lligades a la contractació indefinida de diversos perfils de treballadors i a determinats modalitats contractuals.

A més, des de 2013 hi ha disponible un paquet de bonificacions interessant per a la contractació de joves.

 

Ajudes a la contractació

Algunes comunitats autònomes (Madrid, Galícia, Andalusia, Comunitat Valenciana…) ofereixen o han ofert ajudes complementàries per a la primera contractació indefinida d’un treballador que efectuï un autònom, que solen oscil•lar entre 2.000 i 5.000 €. Algunes també ofereixen ajudes complementàries per a la contractació de persones amb dificultats especials d’accés al mercat laboral. Aquestes ajudes estan gestionades pels serveis regionals d’ocupació respectius.

 

Ajudes a iniciatives locals d’ocupació (projectes I+E o similars)

És un programa d’ajudes d’àmbit nacional que cada comunitat autònoma ha desenvolupat de forma específica. Consisteix en ajudes a projectes empresarials d’activitats emergents que generin ocupació i es trobin recolzats per una administració o corporació pública local. Ofereix cinc tipus d’ajudes: per incorporació de socis en cooperatives i societats laborals, per contractació d’aturats, per suport a la funció gerencial, per contractació d’experts qualificats i ajuda financera.

En qualsevol cas, creiem molt interessant explorar totes les possibilitats que puguin presentar-se, però no s’ha de comptar amb això com una font recurrent de finançament, sinó com un impuls a la primera fase del negoci.

 

Altres fonts de finançament que podem explorar

 

L’acord amb distribuïdors o proveïdors

Finalment, volem exposar que hi ha una última via de finançament que pot ajudar-nos d’inversions concretes: es tracta de la possibilitat d’arribar a acords amb alguns proveïdors del sector per a acordar ràpels sobre una compra a compte.

Es tracta d’assolir amb algun proveïdor important un acord o contracte en el qual bàsicament ens obliguem a consumir un determinat volum de producte a un preu determinat i en un termini concret.

Per aquest acord, ens avancen el possible descompte que podríem obtenir en el preu o ràpel sobre aquest volum de compres a l’inici del contracte.

Podem intentar arribar a un acord d’aquest tipus amb qualsevol empresa, però el més habitual és poder tancar-ne amb les companyies distribuïdores de begudes.