presupuesto inversión restaurante

T’expliquem els passos per a elaborar un pressupost o pla d’inversió:

El primer que cal fer és diferenciar els grans capítols que necessitem per a la inversió i la posada en marxa d’un restaurant:

 1. Les despeses d’establiment i constitució necessàries per a constituir la nostra empresa i obrir el nostre primer restaurant.
 2. La inversió relacionada amb el local (només el dret d’ocupació del local): el cost efectiu de la compra d’un local, si és el cas, o bé el cost de l’arrendament i el traspàs.
 3. La inversió, en relació amb instal•lacions i mobiliari, que cal efectuar per a adequar el local i obtenir la llicència d’activitat corresponent.
 4. Els costos de la posada en marxa del restaurant:
  1. Aquí hem d’incloure tots aquells costos que es generen fins al dia que obrim el local i que no són estrictament obres, maquinària o inversions materials:
   1. La inversió en altres elements intangibles per a obrir el restaurant. A més del traspàs del local, el registre de marques, les aplicacions informàtiques que ens ajudin a gestionar el restaurant, etc.
  2. Elements que sense tenir un suport físic sí que tenen una valoració econòmica:
   1. Immobilitzacions financeres i fiances per a contractar serveis o llogar el local.
   2. Salaris fins a l’obertura.
   3. Vaixelles i utillatges diversos.
   4. Matèries primeres per a fer les proves de l’oferta o carta que proposarem.
   5. Despeses i desplaçaments associats al seguiment de l’obra.
   6. etc.

 

Les despeses d’establiment i constitució

Tal com hem presentat en el capítol de tràmits que cal fer per a constituir l’empresa, necessitem seguir una sèrie de passos per a constituir, inscriure i formalitzar diferents aspectes legals, mercantils i administratius de l’empresa.
Hem de fer una previsió d’aquests costos per no tenir sorpreses:

 • Serveis legals
 • Notaria
 • Registre Mercantil
 • Gestoria fiscal
 • Gestoria laboral
 • Mútua
 • Permisos
 • Altes IAE i SS d’autònoms o de societats mercantils (si és el cas)
 • Despeses de formalització de préstecs
 • Despeses necessàries d’assessorament, consultoria i gestoria
 • etc.

La inversió relacionada amb el local

Segons la intenció amb què vulguem afrontar el dret d’ocupació del local, hem d’optar per una de les opcions següents:

La compra del local

Cal tenir en compte que, en cas de compra d’un local, cal fer una llista i un càlcul de tots els costos de la compra:

 • Valor del local
 • Taxació en cas de constitució d’hipoteca
 • Notaria
 • Agent immobiliari si és el cas
 • Inscripció en el Registre de la Propietat
 • Actes jurídics documentats
 • Impost de transmissions patrimonials
 • Redacció del contracte d’arres, etc.

És important fer aquest càlcul, ja que la diferència entre el cost del local i el preu efectiu que haurem de pagar pot arribar a suposar entre un 10% i un 15% del total.

El lloguer del local

En cas de lloguer, hauràs de tenir en compte que aquest també té uns costos associats:

 • La redacció del contracte de lloguer.
 • L’agent immobiliari, que pot cobrar una comissió.
 • El dipòsit o fiança del lloguer, que malgrat que no és una despesa són uns diners dels quals cal disposar per a formalitzar-los com a fiança del lloguer (normalment l’equivalent a dos mesos de renda).

El traspàs del local

Hauràs de tenir en compte tots els capítols considerats en el lloguer, a més del valor de traspàs. Tingues en compte que el traspàs i el seu valor dependran de la durada del contracte de lloguer original. Al venciment del contracte de lloguer, pots perdre el valor del seu traspàs.