Continuem amb la segona part del post sobre tràmits en matèria laboral.

Afiliació i alta de treballadors a la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat Social assigna a cada ciutadà un número de la Seguretat Social per a la identificació de l’usuari en les seves relacions amb aquesta. Aquest número és obligatori per a ser beneficiari d’una pensió o d’altres prestacions, i ha d’estar sol·licitat abans de l’afiliació i l’alta en algun règim de la Seguretat Social. El número haurà d’anar acompanyat del nom i cognoms i del DNI o NIE del ciutadà, i es convertirà automàticament en número d’afiliació de les persones físiques (NAF) que per primera vegada s’incloguin en el sistema per a dur a terme una activitat.

Tots els treballadors inclosos en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social han d’estar afiliats. L’afiliació és un acte administratiu mitjançant el qual la TGSS reconeix la condició d’inclosa en el sistema a la persona física que per primera vegada acompleix una activitat laboral.

Tota persona que vulgui iniciar una activitat laboral haurà de sol·licitar un número d’afiliació. Aquest número és únic i general per a tots els règims del sistema, i s’estén a tota la vida de les persones que hi són compreses. Les sol·licituds d’afiliació únicament tindran efecte a partir del dia en què s’iniciï la prestació de serveis per part del treballador.

Procediment

L’afiliació a la Seguretat Social es podrà fer de la manera següent:

 • A instàncies de l’empresari

o   Els empresaris estan obligats a sol·licitar l’afiliació al sistema de la Seguretat Social de qui, sense estar-hi afiliats, ingressin al seu servei.

 • A instàncies del treballador

o   Els treballadors per compte propi o assimilats que iniciïn la seva activitat com a tals i no es trobin ja afiliats estaran obligats a sol·licitar l’afiliació. De la mateixa manera, els treballadors per compte d’altri o assimilats l’empresari dels quals no compleixi l’obligació que s’imposa en l’apartat anterior, podran sol·licitar la seva afiliació al sistema.

 • D’ofici
  • L’afiliació es podrà efectuar d’ofici per part de les direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o les seves administracions quan, com a conseqüència de l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de les dades que estan en poder de les entitats gestores o per qualsevol altre procediment, es comprovi el seu incompliment.

Formalització dels contractes de treball

Aquest tràmit consisteix a realitzar la legalització o l’alta dels contractes de treball dels treballadors per compte d’altri.

Per a cada cas, cal valorar el tipus de contracte que es pugui realitzar, ja sigui indefinit, per obra i servei, interí o de substitució, temporal per augments de l’activitat, etc.

En qualsevol cas, hem de dialogar amb la nostra gestoria laboral per determinar i tramitar en cada cas el tipus de contracte laboral que correspon.

Quan pacteu els salaris amb els treballadors, haureu de tenir en compte que:

 • El salari mínim està marcat pel conveni d’Hostaleria de la comunitat que correspongui.
 • El salari ve determinat també per la categoria del restaurant. Heu de vigilar la concordança entre la categoria i la classificació del restaurant i les taules salarials que apliqueu del conveni.
 • A més, heu de recordar que els salaris s’han de pactar sempre en brut.
 • Heu d’explicar de forma clara i transparent com es distribueixen les propines entre la plantilla.
 • El moment de la formalització del contracte és el moment perfecte per a deixar clares totes les condicions laborals. Cal ser equitatiu amb tot l’equip i tenir clar que és bo que tot l’equip estigui en igualtat de condicions segons la responsabilitat o el treball que desenvolupen.
 • També volem aprofitar l’ocasió per a esmentar que és el moment d’establir amb els nous membres de l’equip:
  • L’assignació del seu armariet.
  • La cessió de vestuari i les condicions de neteja i reposició.
  • El material de servei i les condicions d’ús i reposició.

D’altra banda, recorda que per a formalitzar un contracte de treball hauràs de demanar al treballador la informació següent:

 • DNI: fotocòpia l’anvers i el revers.
 • Número d’afiliació a la Seguretat Social (vegeu la pàgina anterior sobre el procediment d’afiliació a la Seguretat Social).
 • Número de compte bancari: té una importància vital que demanis un document en el qual se certifiqui que el titular del número de compte és el treballador. Si no és així, podries estar ingressant la nòmina a un compte que no fos el del treballador, i podria ser interpretat com un frau per l’administració i el mateix treballador.

Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social

El Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és el règim que regula la cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms.

Normalment s’assimila la paraula autònom a la figura de l’empresari individual. Tot i això, legalment es consideren treballadors autònoms aquells que realitzen de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, siguin o no titulars d’una empresa.

La persona física que ostenti la titularitat d’un establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte anàleg, es presumeix legalment que és un treballador per compte propi o autònom.

S’inclouen en aquest règim:

 • Els treballadors més grans de 18 anys que, de forma habitual, personal i directa, realitzen una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció a contracte de treball, ja siguin espanyols o estrangers que exerceixin legalment la seva activitat en territori espanyol.
 • El cònjuge i els familiars fins al segon grau inclusivament per consanguinitat, afinitat i adopció que col·laborin amb el treballador autònom de forma personal, habitual i directa i no tinguin la condició d’assalariats.
 • Els escriptors de llibres.
 • Els treballadors autònoms econòmicament dependents.
 • Els professionals que exerceixin una activitat per compte propi, que requereixi la incorporació a un col·legi professional el col·lectiu del qual s’hagi integrat en el RETA.
 • Els comuners o socis de comunitats de béns que desenvolupin una activitat per compte propi dins de l’entitat sense personalitat jurídica pròpia.

Els treballadors són els responsables de les sol·licituds d’alta, baixa i variació de les dades.

És molt important que parlis amb la teva gestoria laboral per a determinar la forma en què percebràs un salari de l’empresa, ja que si hi desenvolupes una activitat i segons la teva relació que hi tinguis, la retribució ha de lligar-se d’una manera o d’una altra.