trámites reformas restaurante

Et presentem els punts a tenir en compte en les obres o reformes.

Quan s’està tramitant la llicència d’activitat d’un bar o d’un restaurant, se sol tramitar simultàniament la llicència d’obres (en cas de fer-s’hi obres) i els projectes associats.

Les obres són necessàries per a adaptar les característiques del local a les especificacions tècniques necessàries per a l’obtenció de la llicència.

Projecte d’obres

Si es necessita emprendre obres per a condicionar el local, s’haurà de tramitar la llicència d’obres menors corresponent a l’ajuntament. Un enginyer haurà d’elaborar un projecte on s’expliquin les obres que s’han de realitzar i que es presentarà per via telemàtica al Col·legi d’Enginyers, on es farà una revisió documental del projecte i, en cas que sigui favorable, s’emetrà un certificat d’idoneïtat. Amb aquest certificat d’idoneïtat s’obtindrà immediatament la llicència d’obres menors.

Hi ha una sèrie d’aspectes que cal tenir en compte per a poder obtenir la llicència de bar o restaurant a la ciutat de Barcelona; entre aquests, podem destacar els següents:

Instal·lació elèctrica

Un bar o restaurant està considerat com un local de concurrència pública en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i, per tant, per a la legalització de la instal·lació elèctrica fa falta un projecte elaborat per un enginyer. Aquest projecte es lliura a una entitat d’inspecció i control (EIC), que fa una inspecció del local per comprovar que la instal·lació elèctrica compleix la legislació vigent i està muntada segons el projecte. Si el resultat de la inspecció és favorable, queda legalitzada la instal·lació elèctrica.

Entre d’altres, el local ha de tenir un tipus de cable especial denominat lliure d’halògens (cable no propagador de l’incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda). En cas de triar un local amb una instal·lació elèctrica formada per cables que no són lliures d’halògens, la instal·lació s’haurà de canviar per complet de manera que els cables siguin així; per tant, aquest és un dels factors que s’ha de tenir en compte quan es busquin locals per a muntar un bar. També s’haurà d’instal·lar un protector contra sobretensions permanents, i haurà de disposar d’un mínim de tres línies per a l’enllumenat de les zones públiques.

Instal·lació de gas

En la majoria de bars, la potència instal·lada no supera els 70 kW i, per tant, només és necessari que una empresa autoritzada emeti un butlletí i ja queda legalitzada la instal·lació.

En el cas de superar els 70 kW, un enginyer hauria d’elaborar un projecte per a legalitzar la instal·lació de gas.

Cambra de residus

Hi ha una circular de l’Ajuntament de Barcelona que explica les dimensions que ha de tenir la cambra de residus i les seves condicions. Per exemple, per a un bar d’entre 50 i 100 m² ha d’haver-hi una cambra de residus de 3,25 m² de superfície. La cambra de residus ha de complir els requisits següents:

  • Situació: el recorregut entre la cambra de residus i l’exterior ha de tenir una amplària d’1,20 metres com a mínim. Les portes del recorregut s’han d’obrir en el sentit de la sortida i el pendent del recorregut serà inferior a 12% i no tindrà graons.
  • Configuració: el disseny i l’emplaçament han de garantir que la temperatura no superi els 30 ºC. Si cal, s’hi col·locarà un sistema de refrigeració. El revestiment de les parets i els terres serà impermeable i de manera que es pugui netejar fàcilment.
  • Instal·lacions: disposarà, com a mínim, d’una presa d’aigua amb vàlvula de tancament. Disposarà d’il·luminació artificial que proporcioni una llum de 100 lux a una altura d’un metre i disposarà d’un endoll.
  • Ventilació: el cabal mínim de ventilació exigit serà de 10 l/s/m² i la ventilació podrà ser natural, híbrida o mecànica. Els mecanismes d’extracció d’aire han d’estar dotats de filtres de carboni per a evitar el pas d’olors als espais exteriors.

Recorda que, a més dels cubells de recollida facilitats per l’ajuntament, també hauràs de disposar d’uns bidons d’oli usat, per a emmagatzemar-lo correctament fins a la seva recollida per part de l’empresa que contractis per a aquesta finalitat.

Accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes

A Catalunya hi ha dues normatives que regulen l’accessibilitat per a usuaris en cadira de rodes als bars: d’una banda, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya; i d’una altra, el Codi Tècnic de l’Edificació Secció SUA. El Codi d’Accessibilitat obliga a tenir accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes si l’aforament del bar és superior a 50 persones; en canvi, en el Codi Tècnic de l’Edificació Secció SUA no s’estableix cap condició mínima perquè el bar sigui accessible a usuaris en cadira de rodes. Actualment, la Generalitat de Catalunya ha publicat unes taules (TAAC, taules d’accessibilitat de les activitats a Catalunya) que regulen quan és obligatòria l’accessibilitat per a minusvàlids als bars.

El bar o restaurant disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui, en cada planta, l’accés accessible a aquesta (entrada principal accessible al bar, ascensor accessible, rampa accessible) amb les zones d’ús públic, amb tot origen d’evacuació de les zones d’ús privat exceptuant-ne les zones d’ocupació nul·la, i amb els elements accessibles, com els serveis higiènics accessibles. El bar disposarà d’un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció de vàters instal·lats, que podrà ser d’ús compartit per a tots dos sexes.

El bar o restaurant haurà de disposar d’un servei accessible amb les característiques següents:

  • Estar comunicat amb un itinerari accessible.
  • Espai per a gir de diàmetre Ø 1,50 m lliure d’obstacles.
  • Portes que compleixin les condicions de l’itinerari accessible. Són abatibles cap a l’exterior o corredisses.
  • Disposar de barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l’entorn.

Ventilació del bar

El bar ha d’estar ventilat, bé de forma natural (per mitjà de portes i finestres) o bé mecànicament amb un ventilador. La normativa que s’aplica a la ventilació dels bars és el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE). Segons aquesta normativa, els bars disposaran d’un sistema de ventilació per a l’aportació del cabal suficient d’aire exterior que eviti la formació de concentracions elevades de contaminants. Les categories de qualitat de l’aire interior es classifiquen en funció de les activitats: per als bars, la categoria és IDA 3, per la qual el cabal d’aire exterior ha de ser de 8 l/s persona. El nombre de persones serà el calculat segons les taules de la secció SI3 del Codi Tècnic de l’Edificació; aquest mètode de càlcul de l’aforament s’explicarà més endavant.

Aquesta ventilació es pot aconseguir amb un ventilador d’extracció d’aire, o bé es pot utilitzar la mateixa instal·lació de climatització, si té aportació d’aire exterior, com a ventilació del local i així complir el que s’estableix en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE).

Sortida de fums

Els fums i vapors produïts a les cuines dels bars i restaurants s’han de conduir mitjançant una sortida de fums a l’exterior amb els corresponents filtres retenidors de greixos.

A Barcelona hi ha una classificació de bar amb restauració mixta menor que permet disposar, com a únic element addicional de cocció i preparació d’aliments, d’una planxa elèctrica de 3 kW per a l’elaboració d’entrepans calents i evitar així la instal·lació d’una sortida de fums. En cas de disposar d’altres elements de cocció i preparació d’aliments, sí que s’haurà de disposar d’una sortida de fums.

La sortida de fums haurà d’evacuar un metre per sobre de l’edifici. La distància de la xemeneia als edificis veïns ha de ser superior a 10 m.

Alçària del local

L’alçària lliure mínima del local ha de ser de 2,5 m, que es pot veure reduïda a 2,1 m en zones com lavabos, magatzems o cambres de residus. L’altura lliure es refereix, en cas d’haver-hi un sostre fals, a l’altura des del terra fins al sostre fals.