cómo elaborar plan financiación de un restaurante

Els passos per a elaborar un pla de finançament són els següents:

 1. Determinar la necessitat de finançament, que és la suma de:
  • La inversió
  • Els costos de posada en marxa
  • La reserva operacional
 2. Analitzar el percentatge de finançament per a cada ítem de la necessitat de finançament.
 3. Determinar les possibles fonts de finançament: lísing i préstecs, recursos propis, crèdits bancaris o altres socis.
 4. Determinar la compra o el lísing de la maquinària i els equipaments.
 5. Determinar els bancs als quals pot interessar el projecte.
 6. Determinar si s’ha de buscar un soci per al negoci.
 7. Investigar la possibilitat de les subvencions existents.

Mitjançant l’explotació de cada via, podrem compensar el pla de finançament de l’empresa.

Com hem presentat en la introducció d’aquest capítol, és recomanable:

 

 1. Tenir cert finançament propi per a mostrar davant de qualsevol banc o soci inversor el compromís de la nostra part.
 2. Finançar a llarg termini aquells actius que siguin realment duradors, com ara el local o la reforma en instal•lacions.
 3. Finançar a curt els elements de vida curta útil.
 4. Com a barem general, podem pensar que un model de finançament saludable i/o recomanable és un 40% de fons propis i un 60% de finançament aliè.

 

Documentació per a demanar un préstec

Un tema important que cal tenir en compte a l’hora de demanar un préstec és la paperassa que ens requeriran per a poder accedir-hi o, en qualsevol cas, perquè puguin analitzar si ens el concediran o no.

En la majoria d’entitats bancàries, la documentació que requeriran per a estudiar una operació per a un emprenedor serà la següent:

 

 • Model 036.
 • Còpia de l’escriptura de constitució de la societat.
 • Escriptures de poders si aquests són diferents dels de la constitució.
 • Certificat d’estar al corrent de pagaments amb Hisenda i la Seguretat Social.
 • Pla d’empresa. Com més complet, millor, però com a mínim haurà de contenir:
  • Descripció de l’activitat, ubicació, àmbit d’influència, etc.
  • Accionariat i administrador; presentació dels socis i de l’administrador; experiència laboral, coneixement del sector, etc.
  • Què aporten els socis? Fincabilitat, altres…
  • Compte provisional de resultats dels primers exercicis (mínim 5 anys).
  • Cost de la inversió.
  • Com es preveu fer front a la inversió: recursos propis, finançament…
  • Percentatge d’aportacions dels socis enfront del finançament que s’ha de sol•licitar.

 

En el cas de societats de nova creació, de les quals no es tingui cap documentació per a estudiar o precedent, també serà necessari l’aval personal de tots els socis i, per tant, la documentació següent de cadascun:

 

 • Declaració de la renda actualitzada; en cas de no estar obligats a presentar-la, certificats d’empresa.
 • Declaració actualitzada de patrimoni, si en fan. Si no, detall de béns.
 • Justificant d’ingressos (lloguers, rendes, nòmines i tipus de contracte laboral, en cas de tenir-ne).
 • Detall de l’endeutament (bancari i no bancari) per entitats, tipus d’operació, venciments i garanties.

 

En el cas que els avaladors siguin persones jurídiques (empreses), la documentació que ens requeriran serà la següent:

 

 • Balanç i compte de resultats actualitzat (any en curs).
 • Impost sobre societats (model 201) o estats financers oficials dipositats (mínim dels últims 2 anys).
 • Balanços i comptes de resultats oficials detallats de l’any anterior (auditats o dipositats).
 • Informe d’auditoria si n’hi ha.
 • Detall de l’endeutament (bancari i no bancari) per entitats, classe d’operació, venciments i garanties.
 • Resum anual de l’IVA de l’any anterior (models 390 i 392 per a grans empreses).
 • Pagaments de l’IVA de l’any en curs (model 300 règim general).
 • Resum anual de retencions i ingressos a compte any anterior (model 190).
 • Pagaments trimestrals de retencions de l’any en curs (model 110).
 • Pagaments a compte de l’impost sobre societats (model 202 i 18 per a grans empreses).
 • Model 347 (operacions superiors a 3.000,00 €).
 • TC-1 (últims 3 mesos).
 • Certificat d’estar al corrent de pagaments d’Hisenda i de Seguretat Social.

 

Encara que sigui una documentació considerable, has de tenir en compte que no són l’enemic. Sol•liciten el màxim d’informació i de garanties per a poder estudiar l’operació i valorar-la, de la mateixa manera que ho faries tu si es donés el cas.

 

Passos per a avaluar les ofertes dels bancs

Igual que qualsevol altre proveïdor, hem de fer un estudi de les ofertes dels bancs.

Habitualment, cada operació té certs costos vinculats, com són notaris, actes jurídics documentats, comissions, etc.

En aquest tercer aspecte hem de prestar una atenció especial, ja que els primers són bàsicament proporcionals a cada operació.

En les operacions bancàries hem de tenir en compte les següents:

 

 • Comissió d’estudi
 • Comissió de cancel•lació anticipada
 • Comissió d’obertura
 • Tipus d’interès de referència de l’operació
 • Diferencial d’interès

 

Hem d’analitzar per a cada oferta quins són els imports aplicats, ja que això condicionarà en gran manera els costos financers del nostre negoci, que podrien arribar a suposar fins a un import considerable en el total de l’operació.

Per això, recomanem que per a cada operació facis una comparativa amb les condicions de cada entitat bancària.

 

 1. Comparar les ofertes dels bancs.
 2. Comparar les ofertes i les condicions amb el mercat.
 3. Triar la millor oferta i introduir la informació de despesa financera i devolució de préstecs al pla de negoci, per a avaluar si el negoci és capaç de retornar el deute al banc.