Resultado explotación restaurante

Analitzarem com obtenir el resultat net d’explotació de restaurant.

La diferència entre l’EBITDA i la dotació de l’amortització serà el resultat net de l’explotació:

+ EBITDA
– Dotació de l’amortització
= Resultat net de l’explotació

 

El resultat net financer

El resultat net financer és la diferència entre ingressos financers i despeses financeres.

  • Els ingressos financers són els interessos positius que podem obtenir pel dipòsit de diners, plusvàlues en accions o altres productes financers.
  • Les despeses financeres són tots els interessos negatius o despeses derivades d’operacions financeres. Això inclou els interessos dels préstecs que hàgim signat per a finançar la inversió.

Per això, sigui la manera que sigui (import, durada, tipus d’interès, etc.) en què finançarem la inversió, hem de tenir en compte que el fet de demanar un préstec generarà sempre interessos, a més de l’obligació de devolució del capital prestat.

Els interessos són un cost del qual cal formular un pressupost.

Una manera senzilla de fer-ho és demanar al banc un quadre d’amortització del préstec en qüestió, on es detalli l’import que s’ha de pagar cada mes i que desglossi mes a mes la part que correspon a interessos i a devolució de capital.
Si tenim aquest quadre d’amortització, podem posar els interessos en el mes a mes del pressupost del cost del finançament.

 

Per tenir-ho en compte

Per al primer any d’activitat, és recomanable pactar amb el banc un any de carència de devolució de capital. Si ho fem així, el cost del finançament aliè serà el mateix cada mes fins que comencem a retornar capital al cap d’un any, però ens alliberem després de destinar recursos precisament a aquesta devolució de capital, com veurem més endavant.

 

El resultat de les activitats extraordinàries

El resultat de les activitats extraordinàries és la diferència entre ingressos extraordinaris i despeses extraordinàries.

  • Els ingressos extraordinaris són els ingressos derivats de qualsevol activitat que no tingui relació directa amb el restaurant. Per exemple, si tenim un local i el lloguem.
  • Les despeses extraordinàries són les despeses que hem hagut de pagar que no tenen una relació directa amb l’activitat. Per exemple, les despeses d’un sinistre.

 

El resultat abans d’impostos

El resultat abans d’impostos és la suma de tots els capítols esmentats fins al moment en el compte de pèrdues i guanys:

+ Resultat d’operacions (EBITDA)
– Dotació d’amortitzacions
= Resultat net de l’explotació o resultat abans d’interessos i impostos
+- Resultat net financer
+- Total de les activitats extraordinàries
= Resultat abans d’impostos

 

Aquesta serà la base per al càlcul de l’impost corresponent, que és conegut com BAI (benefici abans d’impostos).

 

L’impost sobre societats

En el cas d’una societat limitada, l’IS correspon al percentatge d’impost que l’estat imputa als beneficis de les empreses. Aquest impost només afecta els resultats positius, per la qual cosa si estem en un període en què el resultat és negatiu no l’haurem de pagar.

El percentatge actual que s’ha d’aplicar és del 25% sobre els primers 300.000 euros de benefici, encara que hi ha molts incentius i casuístiques que poden fer que es redueixi. La fiscalitat és un tema canviant i requereix temps i coneixements per a aplicar-la correctament. Aconsellem efectuar una gestió externa i professional per no incórrer en errors i obtenir el màxim d’estalvi possible.

 

El resultat després d’impostos

És la diferència entre la base imposable i l’impost sobre societats.
Aquest sí que és el resultat final de la nostra empresa i representa el resultat net comptable i fiscal que ha generat l’empresa.