determinar presupuesto cash real restaurante

Una vegada arribats a aquest punt, hem de comprendre què ha passat amb el compte de pèrdues i guanys i també quins són els capítols que no impliquen una disminució de tresoreria i quins falten, que sí que signifiquen una aplicació d’aquesta tresoreria.

Per això, analitzarem el compte de pèrdues i guanys.

Compte de pèrdues i guanys

+ Resultat d’operacions (EBITDA)
– Dotació d’amortitzacions
= Resultat net de l’explotació o resultat abans d’interessos i impostos
+- Resultat net financer
+- Total de les activitats extraordinàries
=- Resultat abans d’impostos
– Impost
= Resultat després d’impostos

 

Com hem explicat, les amortitzacions no constitueixen una sortida de cash d’aquest exercici, sinó que precisament va ser una sortida de cash en el moment en què es va pagar la inversió, però que ara es dota com a despesa per a recuperar el dèficit que va crear en el seu moment.

Per aquest motiu, quan analitzem el cash realitzat hem d’eliminar de l’equació la dotació d’amortitzacions.

D’altra banda, també és cert que quan demanem un préstec estem obligats a retornar el capital prestat més uns interessos. Com hem vist, els interessos estan inclosos en el compte de pèrdues i guanys del restaurant, però els imports corresponents a l’amortització de deute o devolució de capital no estan en aquesta equació.

Per això, podem determinar (en el cas que no hi hagi noves inversions o aplicacions de caixa extraordinàries) que el cash o tresoreria efectivament generada és la suma de:

+ Resultat d’explotació
+ Dotació d’amortitzacions realitzada
– Devolucions de capital de préstecs
= Cash generat per l’empresa