Procés de constitució de la forma jurídica que has decidit

Quan parlem de procés de constitució de la personalitat jurídica de la nostra empresa, hem de valorar juntament amb un expert (assessor fiscal) quina és la millor forma jurídica que s’adapta a la nostra situació, grandària i experiència. Hi ha multitud de formes jurídiques, però les més habituals són les següents: empresari individual (autònom), societat civil, societat de responsabilitat limitada i societat anònima.

Podem diferenciar entre empresari individual, emprenedor de responsabilitat limitada, comunitat de béns, societat civil, societat col·lectiva, societat comanditària simple, societat de responsabilitat limitada, societat limitada de formació successiva, societat limitada nova empresa, societat anònima, societat comanditària per accions, societat de responsabilitat limitada laboral, societat anònima laboral, societat cooperativa, societat cooperativa de treball associat, societats professionals, societat de garantia recíproca, entitats de capital de risc i agrupació d’interès econòmic.

Prenguem com a exemple la constitució d’una societat limitada, la forma més habitual en el model de restaurant que estem tractant. En aquest cas, el procés de la seva constitució serà el següent:

Sol·licitud de certificació negativa del nom

Se sol·licita al Registre Mercantil central i consisteix en l’obtenció d’un certificat acreditatiu de la no-existència d’una altra societat amb el mateix nom de la que es pretén constituir. Per això hem de presentar 3 possibilitats de noms per a la nostra nova empresa amb ordre de prioritat, i el Registre Mercantil central ens contestarà per mitjà d’aquesta certificació negativa del nom amb què podem inscriure la nostra empresa.

És un requisit indispensable per a l’atorgament de l’escriptura pública de constitució de societats i altres entitats inscriptibles.

Obertura d’un compte bancari, dipòsit del capital social i certificat bancari de compte de la societat en constitució

Per a la creació d’una nova societat és indispensable obrir un compte a nom de la societat amb l’import acordat ens els socis (en el cas d’una societat de responsabilitat limitada, el mínim és de 3.000,00 €). Cada soci haurà d’ingressar en aquest compte la quantitat que li correspongui en funció del percentatge de participació que s’hagi acordat.

Escriptura de constitució i estatus de la societat

L’escriptura de constitució de la societat haurà de ser atorgada per tots els socis fundadors, siguin persones físiques o jurídiques, els quals hauran d’assumir la totalitat de les participacions socials. Haurà de contenir necessàriament:

 • La identitat del soci o dels socis.
 • La voluntat de constituir una societat de responsabilitat limitada.
 • Les aportacions que farà cada soci i la numeració de les participacions assignades en pagament.
 • La determinació de la forma concreta en què s’organitzarà inicialment l’administració, en cas que els estatuts prevegin diferents alternatives.
 • La identitat de la persona o les persones que s’encarregaran inicialment de l’administració i de la representació social.
 • S’hi podran incloure tots els pactes i les condicions que els socis jutgin establir convenientment, sempre que no s’oposin a les lleis reguladores.
 • Els estatuts de la societat, en els quals es farà constar, almenys:
  • La denominació de la societat.
  • L’objecte social, que determinarà les activitats que l’integren.
  • El domicili social.
  • El capital social, les participacions en què es divideixi, el seu valor nominal i la seva numeració correlativa i, si fossin desiguals, els drets que cadascuna atribueixi als socis i la quantia o l’extensió d’aquests.
  • La forma o les formes d’organitzar l’administració de la societat, el nombre d’administradors o, almenys, el nombre màxim i el mínim, i també el termini de durada del càrrec i el sistema de retribució, si en tinguessin.
  • La manera de deliberar i d’adoptar els seus acords els òrgans col·legiats de la societat.

L’escriptura de constitució haurà de presentar-se a inscripció al Registre Mercantil provincial.

Inscripció de la societat en el Registre Mercantil

La inscripció d’una societat en el Registre Mercantil produeix la seva plena capacitat jurídica.

En el full obert a cada societat s’inscriuran obligatòriament:

 • La constitució de la societat.
 • La modificació del contracte i dels estatuts socials, així com els augments i les reduccions del capital.
 • La pròrroga del termini de durada.
 • El nomenament i cessament d’administradors, liquidadors i auditors.
 • Els poders generals i les delegacions de facultats, així com la seva modificació, revocació i substitució.
 • L’obertura, el tancament i altres actes i circumstàncies relatius a les sucursals.
 • La transformació, fusió, escissió, rescissió parcial, dissolució i liquidació de la societat.
 • La designació de l’entitat encarregada de la gestió del registre comptable, en el cas que els valors es trobin representats per mitjà d’anotacions en compte.
 • Les resolucions judicials inscriptibles relatives al concurs, voluntari o necessari, principal o acumulat, de la societat i les mesures administratives d’intervenció.
 • Les resolucions judicials o administratives, en els termes establerts en les lleis i els reglaments.
 • La submissió a supervisió d’una autoritat de vigilància.
 • En general, els actes o contractes que modifiquin el contingut dels assentaments practicats o la inscripció d’aquells que prevegin les lleis o els reglaments.

Sol·licitud del codi d’identificació fiscal

Una vegada que la societat ha quedat constituïda legalment, haurà de procedir-se en el termini de trenta dies a la sol·licitud del codi d’identificació fiscal, mitjançant el qual, i a efecte fiscal, la societat quedarà plenament identificada, amb independència de les modificacions que experimenti, llevat del cas de canvi de forma jurídica.

La sol·licitud d’aquest codi tindrà lloc a la delegació d’Hisenda de la província, mitjançant la presentació dels documents següents:

 • Imprès oficial emplenat (model 036). Aquest model haurà d’estar signat obligatòriament per tots els socis de la societat, a més de per l’administrador o de l’apoderat.
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o CIF dels socis, així com el DNI de l’administrador o apoderat (adjuntant còpia del poder notarial), si fos una persona diferent.

Si la documentació aportada és correcta, s’assignarà provisionalment a l’empresa el codi d’identificació.

L’assignació d’aquest codi provisional tindrà una validesa de sis mesos, termini en el qual l’empresa haurà de retirar la targeta d’identificació fiscal definitiva, i haurà de presentar en aquest moment el codi d’identificació fiscal provisional original i fotocòpia de l’escriptura de constitució amb la inscripció corresponent en el Registre Mercantil. Igualment haurà d’utilitzar-se el model 036.

En aquest moment podem començar a rebre factures a nom de la societat i a operar.

Malgrat això, no oblidis efectuar els tràmits que es detallen a continuació per a assegurar-te que comencem amb bon peu per a complir totes les obligacions administratives, legals i fiscals associades a l’activitat empresarial.