cuenta explotacion restaurante

El benefici d’explotació o EBITDA

El resultat d’explotació és determinat per la suma dels pressupostos relacionats anteriorment.

Així com hem anunciat en la introducció d’aquest capítol, i tenint en compte que cada negoci és diferent, una estructura raonable del pressupost del compte d’explotació és el següent:

+ 100% Ingressos
– 30% Matèries primeres
– 33% Personal
– 5% Lloguer
– 17% Despeses generals
= 15% Resultat d’operacions (EBITDA)

 

Així, ara estem en condicions de poder fer el càlcul del nostre resultat operatiu (o d’explotació).

Aquest resultat es coneix també com EBITDA (Earning Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations, o guanys abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions).

Una altra vegada volem remarcar que no hem de confondre aquesta dada amb l’import exacte del que tenim a la caixa del restaurant o del banc, ja que hi ha molts factors que no hi són inclosos: comptes per cobrar, proveïdors per pagar, etc.

És la dada que mostra el resultat brut de l’explotació del restaurant i que ens indica com de bé o de malament ho estem gestionant.

Aquest serà l’import que més ens ajudarà a validar la salut del nostre negoci i, sobretot, ens donarà informació de si estem fent les coses bé o no pel que fa a explotació.

Aquest benefici ordinari d’explotació haurà de ser suficient per a fer front a les obligacions derivades de les devolucions de capital i el pagament d’interessos de la inversió realitzada.

 

El compte de pèrdues i guanys i l’impost sobre societats

En primer lloc, hem de tenir en compte que la fórmula jurídica en què ens hàgim constituït condiciona la manera en què liquidarem els nostres impostos.
És important destacar les diferències que hi ha entre les diverses formes de constitució de l’empresa o la teva alta com a autònom (mitjançant mòduls, estimació directe…). Et recomanem que parlis amb el teu assessor fiscal per a detallar-ne la informació:

 • AUTÒNOM
  • Per mòduls
  • Estimació directa
 • SOCIETAT LIMITADA

En qualsevol cas, per a fer una previsió de l’impost que pagarem hem d’establir, en primer lloc, la base de l’impost.

Per a establir la base de l’impost i completar el compte d’explotació amb els conceptes que presentarem a continuació, obtindrem el denominat compte de pèrdues i guanys o compte de resultats de l’empresa, document oficial que s’ha de presentar a Hisenda.

A més de reflectir els ingressos, les despeses i el resultat d’operacions o ebitda de la societat, el compte de pèrdues i guanys presenta:

 • el resultat d’operacions (EBITDA)
 • la dotació d’amortitzacions
 • el resultat net de l’explotació o resultat abans d’interessos i impostos
 • el resultat net financer
 • el total de les activitats extraordinàries
 • el resultat abans d’impostos
 • l’impost
 • el resultat després d’impostos

 

La dotació d’amortitzacions

Des del punt de vista comptable, entenem per amortització la representació comptable de la pèrdua de valor o depreciació que experimenta un actiu de forma irreversible.

Això significa que la inversió en elements d’actiu que poden durar més d’un any ha de reflectir-se com a despesa de forma proporcional als anys que se suposa que durarà o serà útil.

Per exemple: un ordinador té una vida útil suposada de 5 anys. Per tant, si comprem avui un ordinador per 1.000,00 €, haurem d’activar-lo en l’immobilitzat de l’empresa com a actiu i dotar la seva depreciació o amortitzar-lo en 5 anys, que suposa poder passar com a despesa 200,00 € a l’any.

Llavors, veurem que:

 1. L’any de la compra hi vam destinar 1.000,00 €, dels quals només podem passar com a despeses una part, i crear un dèficit entre resultat i caixa disponible.
 2. Al seu torn, els anys successius anem passant la part proporcional de la despesa (200,00 €) sense que això signifiqui una sortida de caixa real, i així recuperem el dèficit creat l’any de compra.

Com a norma general aplicarem les taules elaborades pel Ministeri d’Hisenda, que determinen els coeficients màxims (expressats en percentatge anual per aplicar al preu de compra) i els valors mínims d’amortització (expressats en anys màxims de vida útil dels béns respectius), en funció del tipus de béns.
Amb el resum de la dotació de cadascun dels elements que configuren el nostre actiu material segons el període de què es tracti, obtindrem la xifra total que cal assignar a aquesta dotació.

Una manera eficient de calcular l’import per dotar any rere any és elaborar una previsió de despeses d’amortització a partir de:

 • L’import d’inversió de cada tipus d’actiu
 • La durada d’amortització de cada tipus d’actiu
 • El percentatge d’amortització de cada actiu

En el següent post seguirem amb més punts relacionats amb el compte d’explotació.