Normes generals per bars, restaurants i cafeteries

Els bars, restaurants i cafeteries (i altres establiments turístics de restauració) són espais en els quals, amb caràcter principal o complementari, s’ofereixen menjars i begudes, mitjançant preu, perquè siguin consumits. La normativa preveu, entre d’altres, les obligacions següents en matèria de turisme per als establiments dedicats a la restauració:

 • Estar inscrits en el Registre General d’Empreses i Entitats Turístiques i destinar les seves instal·lacions a la prestació dels serveis en els termes de la seva inscripció.
 • Anunciar o informar als usuaris, prèviament, les condicions de prestació dels serveis i del seu preu.
 • Facilitar els béns i serveis amb la màxima qualitat en els termes contractats, d’acord amb la categoria de l’establiment, si és el cas, i amb el que es disposa en les reglamentacions corresponents.
 • Mostrar la llista de preus en un lloc visible, indicant si hi ha diferència en funció de si el consum té lloc a la taula o a la barra.
 • Facturar els serveis d’acord amb els preus establerts.
 • Tenir cura del bon funcionament i manteniment de totes les instal·lacions i serveis de l’establiment.
 • Protegir els aliments exposats a la barra o al taulell, en vitrines o armaris refrigerats.
 • Mantenir la vaixella i els coberts en un estat òptim d’higiene.
 • Garantir la salut i la seguretat de les persones i la seguretat dels béns a les instal·lacions i als serveis turístics.
 • Separar els aliments cuits d’aquells que encara estiguin crus.
 • Tenir cura del bon tracte als clients per part del personal de l’empresa.
 • Facilitar al client, quan ho sol·liciti, els fulls de reclamacions.
 • Facilitar a l’administració la informació i la documentació preceptiva per a l’exercici correcte de les atribucions que li corresponguin legalment i reglamentàriament.
 • Disposar de les autoritzacions que siguin preceptives per a l’acompliment de l’activitat.

 

Obligacions de bars en matèria de preus

 • Als bars i als restaurants, els preus són lliures. És necessari, però, donar-los la màxima publicitat.
 • Els restaurants i restaurants-bars han d’exhibir la llista de preus tant a l’interior com a l’exterior del local. També, en el moment d’oferir el servei, han de presentar la carta de plats i de vins (relació de menjars i begudes que s’hi ofereixen). En canvi, els bars només l’han d’exhibir a l’interior del local.
 • Els preus són totals i complets; és a dir, inclouen impostos i càrrecs (IVA, etc.).
 • Els serveis no sol·licitats no es poden cobrar. Tampoc no es poden cobrar conceptes com, per exemple, reserves, cobert o taula.

 

Obligació de menú

 • Els restaurants-bars i restaurants no estan obligats a oferir menú. En el cas que ho facin, s’entén que un menú ha d’incloure, sota un preu global, el pa, una beguda i les postres.
 • Si el consumidor renuncia a algun component del menú, aquest no es pot descomptar del preu, que s’ha de pagar íntegre, tret que l’establiment tingui aquesta deferència.

 

Obligació de lliurar factura

  • Els restaurants i restaurants-bars, en relació amb els àpats, han d’expedir factures obligatòriament, en les quals han de fer constar els diferents conceptes amb els preus respectius per separat i en escriptura intel·ligible per al client, i no poden cobrar altres conceptes no sol·licitats per aquest.
  • En les factures dels menús, només s’ha de fer constar la seva identificació i el preu global.
  • Els bars estan obligats a expedir únicament un tiquet.

 

 

 

Consum

Rètols obligatoris en un bar o restaurant

A més de les obligacions corrents de qualsevol activitat, en algunes comunitats autònomes s’estableixen una sèrie d’obligacions quant a la retolació de bars i restaurants, de manera que els rètols següents són obligatoris:

Rètol d’identificació

El que marca el Decret 112/2010: 40 cm d’ample per 25 cm d’alt i lletra de caixa alta, d’un mínim de 36 punts. S’ha de col·locar a l’exterior del local, prop de l’entrada principal, i ha de ser plenament visible fins i tot quan el local estigui tancat. Ha de contenir la informació següent:

 • Nom de l’establiment
 • Activitat o activitats incloses en l’autorització
 • Horari d’obertura al públic
 • Aforament màxim
 • Prohibició d’entrada als menors de 16 o 18 anys, si és el cas

Rètol de fulls de reclamació / denúncia

Ha de ser dins del local, en un lloc ben visible.

Els fulls de reclamació, també obligatoris, han d’estar sempre a la disposició dels usuaris. No n’hi ha prou de descarregar-los en cas que l’usuari els sol·liciti, s’han de tenir impresos amb antelació.

Rètol d’informació sobre al·lèrgens

Ha de ser en un lloc visible o bé anunciat en les cartes.

Rètol de prohibició de fumar a l’interior del local

Ha d’estar situat a l’exterior de l’establiment.

Rètol de prohibició de la venda i subministrament de begudes alcohòliques de cap tipus a menors de 18 anys

Ha d’estar situat en un lloc ben visible dins de l’establiment.

Rètol de prohibició de venda de productes de tabac a menors d’edat

Ha d’estar visible en tots els dispensadors de tabac de l’establiment.

A més d’aquests rètols obligatoris, n’hi ha altres d’obligatoris per causes molt específiques (per exemple, si el local disposa de càmeres de seguretat o de control d’aforament, nivells sonors elevats, etc.). S’ha de tenir en compte que el rètol sobre les condicions d’accés i el dret d’admissió no es troba dins dels rètols obligatoris si l’establiment no exerceix aquest dret.

 

Fulls de reclamació

Tots els establiments de restauració han de tenir fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia a la disposició de les persones consumidores i usuàries.

Els establiments han d’informar les persones consumidores de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia i del telèfon d’informació al consumidor.

Si necessites exemplars de fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia per a tenir-los a la disposició dels teus clients, t’has de dirigir a:

 • Oficines de gestió empresarial (OGE)
 • Oficines comarcals d’informació al consumidor
 • Oficines de l’Agència Catalana del Consum

Recorda que tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a la disposició de les persones consumidores i usuàries.

Els establiments comercials han d’exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell també s’ha d’indicar un número de telèfon d’atenció ciutadana per a efectuar consultes de consum i, si l’establiment en té, també hi ha de constar el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.