tramites requisitos restaurantes

Segona part amb més tràmits per bars, restaurants i cafeteries.

Els preus

Els establiments de restauració han d’exhibir el preu de venda dels menjars i begudes que es troben en condicions de servir a les persones consumidores.

El preu es pot informar mitjançant una carta, rètol o fullet i haurà de ser accessible o visible al consumidor immediatament abans que aquest faci la consumició corresponent.

El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i ha d’incloure els impostos. Específicament, els preus dels productes oferts en les cartes seran lliures i inclouran l’IVA. És obligatori comunicar-los abans de la seva aplicació a la delegació provincial de Turisme. Un dels exemplars de les cartes serà retornat a l’empresa degudament segellat. L’empresa haurà de conservar-lo a la disposició de qualsevol client que el sol·liciti, i exposar-lo a la sala en un lloc fàcilment visible. Les modificacions de preus s’hauran de comunicar oportunament. No es podran aplicar preus superiors als comunicats ni incloure-hi cap quantitat pels conceptes de coberts, reserva de plaça, comensals o qualsevol altre servei.

En cas que l’establiment cobri un preu diferent en funció del lloc on se serveixin els plats o les begudes, s’haurà d’indicar el preu complet per a cada cas, com per exemple el preu cobrat a la barra, el preu cobrat a les taules i el preu cobrat a la terrassa.

Els establiments de restauració no poden cobrar conceptes com coberts, taula o semblants. En cas que l’establiment cobri algun import en concepte de reserva anticipada del servei, és necessari informar el client del preu complet del servei de reserva, amb independència de quin sigui el mitjà utilitzat per a fer-la efectiva.

En cap cas no es poden cobrar serveis o conceptes no sol·licitats expressament pel consumidor en el moment de fer la comanda del servei, com, per exemple, entrants.

Els establiments de restauració no poden cobrar import als seus clients pel fet d’utilitzar els serveis (WC).

En cas que el restaurant o el bar faci menús per a la clientela, haurà d’informar pels mitjans esmentats del preu global i dels conceptes que inclou aquest servei, i indicar, per exemple, si s’hi inclou la beguda.

El consumidor que sol·liciti un menú estarà obligat al pagament íntegre del preu establert, encara que renunciï a consumir algun dels seus components.

 

Carta de plats i vins

La relació de menjars i begudes que ofereixi l’establiment haurà d’estar d’acord amb la seva categoria i l’especialitat eventual. Les empreses gaudiran de la màxima llibertat.

 

El tiquet de caixa o factura

Els establiments de restauració han de lliurar una factura o tiquet de caixa una vegada finalitzat l’àpat o la consumició i la presentaran al consumidor perquè aboni el preu del servei. Les factures o tiquets que s’expedeixin hauran de fer constar els diferents conceptes amb els preus respectius per separat, de forma desglossada i amb inclusió dels impostos aplicables i altres despeses addicionals.

En les factures o els tiquets dels menús se’n consignarà únicament la identificació i el preu global, sense necessitat de desglossar cada concepte ni el seu import. En cas que la persona consumidora hagi sol·licitat algun servei no inclòs en el menú, la factura o el tiquet haurà d’incloure aquest concepte i el seu preu. Els preus facturats en cap cas no poden ser superiors als preus exhibits o publicitats al consumidor.

 

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

Les targetes bancàries constitueixen un mitjà de pagament electrònic avançat. Les targetes bancàries permeten als consumidors pagar compres de productes i contractar serveis determinats.

En cas que l’establiment de restauració admeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no es poden incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió per al seu ús, excepte les targetes anomenades trilaterals (American Express o Diners Club), en les quals sí que es pot fer, però en quantitats no superiors a les despeses que l’empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l’admissió d’aquest mitjà de pagament.

En tot cas, serà necessari informar les persones consumidores de l’import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul. Les taxes d’intercanvi (comissions que cobra l’emissor de la targeta en l’establiment comercial o beneficiari) no poden superar el 0,2% en targetes de dèbit i el 0,3% en targetes de crèdit.

L’establiment ha de comprovar que la persona que fa servir la targeta és el seu titular i que la utilitza correctament. També ha de pagar a l’emissor la comissió pactada. L’establiment ha de disposar del terminal electrònic al punt de venda que hagi estat subministrat per l’emissor de la targeta. Aquest terminal ha de trobar-se en condicions d’ús adequades.

 

Requisits lingüístics

A Catalunya, les persones consumidores tenen dret a rebre en català les cartes, les factures i els tiquets de caixa, i també de qualsevol altre document comercial relacionat amb l’activitat de restauració prestada a l’establiment en concret. Igualment, també ha de constar en català la informació de caràcter fix, entre la qual s’inclouen els cartells o rètols dels establiments de restauració, tant si es troben a l’interior de l’establiment com aquells que es col·loquen a l’exterior del local.

Finalment, els cambrers i altre personal que mantingui un tracte directe amb els consumidors han de trobar-se en condicions de poder atendre els clients en la llengua oficial que aquests últims triïn: en català o en castellà.

 

Informació sobre aliments al·lèrgics o intoleràncies

Quant al Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, l’Agència Catalana del Consum recomana que tots els establiments i/o punts de venda que posin a disposició plats preparats, col·loquin un o diversos cartells, panells o rètols en un o diversos llocs de l’establiment i que siguin fàcilment perceptibles per als consumidors (per exemple, a la zona de recepció de l’establiment o a la caixa).

El text informatiu d’aquests cartells hauria de ser el següent:

Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies:
aquest establiment té a la disposició dels seus clients informació dels plats que ofereix.
Consulti el nostre personal

Seria convenient que aquest mateix text s’incorporés a les cartes i els suports escrits on constin els plats, en aquells establiments que en facin servir.

 

Disposicions sobre el local

L’amplitud mínima assignable a cada plaça és d’1 m2 a taula i 1 metre lineal a la barra. Les cuines i els serveis hauran d’estar convenientment aïllats de menjadors i àrees de consumició, a excepció de rostidors i graelles, que podran ser a la vista dels usuaris. És necessari garantir la ventilació directa o forçada en totes les dependències i disposar d’aparells protectors contra incendis.

 

Accessibilitat

Els establiments amb més de 40 places, amb independència de la seva categoria, hauran de disposar de serveis higiènics adaptats per a persones amb discapacitat. Així mateix, els accessos hauran d’estar adaptats.

 

Horaris d’obertura i tancament

Les comunitats autònomes estableixen els horaris màxims d’obertura i tancament dels diferents tipus d’establiments comercials; dins d’aquesta franja, cada negoci pot triar el que s’adapti millor a les seves necessitats.

 

Prevenció de parasitosi

Amb el Reial Decret 1420/2006 de prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats en establiments que serveixen menjars a consumidors finals, el Govern va voler millorar la protecció dels consumidors davant de possibles infeccions per anisakis en el peix, responsable d’afeccions intestinals molt greus. Els establiments estan obligats a congelar prèviament el peix que hagi de ser consumit cru o poc fet, a una temperatura igual o inferior a -20 ºC durant almenys 24 hores, per tal de destruir aquest paràsit. Així mateix, hauran de posar en coneixement dels clients, mitjançant cartells o en la carta de menú, que els productes que consumiran han estat sotmesos a congelació.

 

Informació rellevant relacionada amb reclamacions recurrents

  • Els preus anunciats han de ser totals. No s’admet la nota informativa “No s’hi inclou l’IVA”.
  • Els establiments de restauració no poden cobrar conceptes com coberts, taula o similars.
  • En cap cas no es poden cobrar serveis o conceptes no sol·licitats expressament pel consumidor en el moment de fer la comanda del servei, com, per exemple, entrants.
  • Els establiments de restauració no poden cobrar import als seus clients pel fet d’utilitzar els serveis.
  • L’establiment no té cap obligació d’oferir menú i és lliure d’incloure-hi el pa, la beguda i les postres, encara que ha d’anunciar els conceptes que s’hi inclouen.
  • Tots els establiments han d’exhibir el seu horari d’atenció al públic i ha de ser visible fins i tot quan l’establiment està tancat..
  • Per al cas de Catalunya, les persones consumidores tenen dret a rebre en català les cartes, les factures i els tiquets de caixa. Igualment, han de trobar-se en condicions de poder atendre els clients en la llengua oficial que aquests últims triïn: en català o en castellà.
  • Tots els establiments de restauració han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia a la disposició de les persones consumidores i usuàries.
  • És una garantia contractar un establiment adherit al sistema arbitral de consum.