tramites papeleo restaurante

Hem de tenir en compte aquests altres requisits també:

Llei de protecció de dades personals

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) és l’encarregada de vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció de dades i controlar-ne l’aplicació, especialment quant als drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades.

La Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) estableix les obligacions que els responsables dels fitxers o tractaments i els encarregats dels tractaments, tant d’organismes públics com privats, han de complir per a garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal.

Quan l’emprenedor hagi de crear l’empresa, si aquesta ha de gestionar dades de caràcter personal, haurà de tenir en compte les obligacions de la LOPD, ja que l’emprenedor serà el responsable dels fitxers, i per tant recauran sobre ell aquestes obligacions.

Els fitxers amb dades de caràcter personal s’hauran d’inscriure en el Registre General de Protecció de Dades.

 

Contractació d’una assegurança de responsabilitat civil

És un requisit indispensable per a l’activitat tenir una assegurança de responsabilitat civil.

Com a conseqüència de l’exercici de la teva activitat d’hostaleria i restauració, els teus clients poden tenir un accident durant el temps que es trobin al teu establiment, com a conseqüència del mal estat de les instal·lacions o de qualsevol altra manca de diligència de l’establiment.

És essencial, doncs, disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per a cobrir els possibles perjudicis ocasionats a tercers en l’acompliment de la teva activitat professional. A més, estaran assegurats els teus empleats, si en tens, i els teus hereus o representants legals en cas que hagis mort quan es produeixi la reclamació.

L’assegurança de responsabilitat civil per a restaurants cobreix, per tant, les despeses de defensa jurídica i les indemnitzacions a les quals s’hagi de fer front per a compensar el perjudici ocasionat a tercers pel desenvolupament de la teva activitat professional com a cobertura bàsica, i de forma opcional pot arribar a cobrir la responsabilitat civil d’explotació, la responsabilitat civil patronal, la responsabilitat civil derivada de la infidelitat d’empleats, les infraccions de propietat intel·lectual i
de LOPD o pèrdua de documents, entre d’altres; i també el pagament d’un subsidi en cas d’inhabilitació professional.

 

Societat General d’Autors d’Espanya

Si al teu local reprodueixes obres protegides, necessites obtenir el permís dels propietaris de drets d’autor corresponents. Sabem que és impossible aconseguir un a un el permís de tots els autors, però no pateixis: per a poder reproduir qualsevol obra musical o audiovisual protegida, ja sigui nacional o estrangera, amb la llicència SGAE podràs gaudir del repertori universal que administren.

SGAE gestiona els drets dels autors o creadors de les obres, AGEDI representa els drets dels productors fonogràfics (figura sota la iniciativa i la responsabilitat de la qual es produeix la primera fixació sonora d’una obra, cosa que li permet ser reproduïda i gaudida posteriorment) i AIE representa els drets dels artistes o intèrprets (que són els qui representen, canten, reciten o interpreten de qualsevol forma una obra). En la comunicació pública derivada de l’ambientació musical i/o audiovisual produïda al teu establiment, conviuen i són reconeguts per la Llei de propietat intel·lectual els titulars dels drets esmentats anteriorment.

 

Registre del nom i signes distintius

Els signes distintius es fan servir en la indústria i en el comerç per a distingir els productes o serveis d’una empresa de les altres que concorren al mercat.

Tenir registrada una denominació social en el Registre Mercantil no suposa que el nom estigui protegit jurídicament com a marca, ja que són dos registres independents.

Si vols tenir protecció jurídica de la teva marca o nom comercial, cal registrar-la a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

 

Què és una marca?

Una marca és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d’un signe per a la identificació d’un producte o un servei al mercat.

Poden ser marques les paraules o combinacions de paraules, imatges, figures, símbols, gràfics, lletres, xifres o formes tridimensionals (embalatges, envasos, formes del producte o la seva representació).

 

Què és un nom comercial?

Un nom comercial és un títol que concedeix el dret exclusiu a l’ús de qualsevol signe o denominació com a identificador d’una empresa en el tràfic mercantil. Els noms comercials, com els títols de propietat industrial, són independents dels noms de les societats inscrits en els Registres Mercantils.

 

Durada de la protecció

La durada de la protecció conferida pels signes distintius (marques o noms comercials) és de deu anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i poden ser renovats indefinidament. Per al manteniment en vigor dels signes distintius, és necessari el pagament de taxes (les marques en procediment transitori tenen un règim diferent que cal consultar).

A continuació comentarem el procés de com s’ha de registrar una marca i/o nom comercial al nostre país, des de la recerca prèvia fins a la seva concessió definitiva.

1r. Recerca de la marca que es vol sol·licitar:

Abans de procedir amb la sol·licitud de la marca, el primer pas consisteix a efectuar una recerca d’anterioritats registrals per a obtenir les marques idèntiques o semblants ja sol·licitades o concedides, i determinar així la viabilitat del nostre registre. Cal fer servir les tres bases de dades de marques registrades; és a dir: OEPM, OAMI i Marques Internacionals, ja que totes tenen efecte al nostre país i podrien anul·lar la nostra sol·licitud.

Recomanacions:

  • En cas de detectar marques molt similars, cal analitzar si estan vigents i en quin epígraf s’han classificat.
  • Comprovar que no s’incorre en cap prohibició absoluta de la Llei de marques.

Si vols conèixer la viabilitat de la teva marca, pots emplenar el formulari i rebràs de manera totalment gratuïta i sense compromís una recerca de marca. En 24 hores t’enviaran el resultat amb les seves conclusions i recomanacions.

2n. Sol·licitud de la marca per mitjà de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM):

Hem de tenir molt clar en quina classe o epígraf hem de sol·licitar la nostra marca. Les marques es classifiquen fins en 45 classes i utilitzen la classificació internacional Niça de productes i serveis; per tant, en funció de quins productes i/o serveis oferim amb la nostra marca, dependrà el nombre de classes que haurem de sol·licitar. Per exemple: classe 20 “mobles, productes de fusta”, classe 25 “peces de vestir”, classe 43 “serveis de restauració”…

La sol·licitud es presenta de forma telemàtica a l’OEPM i emplenant el formulari oficial. Juntament amb la sol·licitud es pot presentar el logotip de la marca i reivindicar la protecció dels colors que la identifiquen. A continuació es paguen també de forma telemàtica les taxes oficials vigents depenent del nombre de classes escollides.

Després del pagament de les taxes, s’obté el resguard de presentació de la nostra marca amb el número d’expedient assignat i la data, l’hora i el minut del registre. Aquest número d’expedient ens servirà per a qualsevol tràmit que hàgim de realitzar amb l’OEPM.

Recomanacions:

  • Molt important: triar adequadament les classes per a obtenir així la protecció òptima de la nostra marca i evitar possibles oposicions.
  • Comprovar que la denominació especificada coincideix exactament amb la que apareix en el logotip.

3r. Tramitació i concessió:

Aproximadament al mes de presentar-se la marca, es publicarà al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI), on romandrà durant 2 mesos per si algun tercer vol exercir-hi el dret d’oposició. Això sol ocórrer quan la marca sol·licitada és molt semblant a una marca vigent anteriorment. Si hi ha alguna oposició, hauràs de presentar les al·legacions corresponents per a defensar la sol·licitud de la teva marca. En cas que no n’hi hagi cap, la marca serà concedida aproximadament al cinquè mes des de la seva sol·licitud. L’OEPM t’enviarà el títol de propietat de la marca, que té una vigència de 10 anys, renovable pel mateix període de temps.

Recomanacions:

  • Vigilància: comprova les bases de dades per a verificar que no sol·licitin una marca idèntica o similar a la teva, ja que disposes d’un termini determinat per a poder presentar l’oposició contra els imitadors.
  • Tingues en compte les dates en què pots sol·licitar la marca comunitària conservant-ne la prioritat i les dates de renovació perquè la teva marca no caduqui.

En cas de disposar dels serveis d’una Agència Oficial de Patents i Marques, et faran una recerca d’anterioritats exhaustiva; un assessorament especialitzat per a la correcta classificació, preparació de la sol·licitud, tramitació i vigilància de la teva marca; a més de comptar amb assessorament jurídic exclusiu en cas d’oposició o suspensos per a la defensa de la teva marca.