instalación eléctrica restaurante

A més dels informes inicials i els projectes que s’han de realitzar per a obtenir la llicència d’obertura d’un local, té una importància vital que comprovis sempre les possibilitats de subministrament per al teu local.

No series el primer que, després d’haver efectuat totes les comprovacions, s’adona, a l’hora de sol•licitar la potència elèctrica, que la companyia subministradora no disposa d’electricitat suficient per a alimentar la nostra connexió de servei.

Hem de pensar que ells tenen l’obligació de donar potència fins a un màxim de kW i que, si superem l’habitual, poden exigir-nos que realitzem al nostre cost l’ampliació de la seva estació transformadora o connexió de servei, i això són molts diners.

Per tant, volem reiterar que la connexió a la xarxa pot estar supeditada a les potències disponibles a l’edifici o al carrer, i això pot portar associats costos realment importants i imprevistos, ja que la companyia només està obligada a donar servei fins a una potència determinada. Per sobre d’aquesta potència, els costos d’obrir el carrer i ampliar connexions de servei o estacions transformadores hauran d’anar a càrrec del propietari.
Per això, de vegades és recomanable fer un estudi de potència sol•licitada i, arribat el cas, intentar equilibrar les necessitats de potència entre el subministrament elèctric i el de gas.

No és un tema trivial, ja que pot exigir una forta inversió. Per tot això, volem posar l’accent principalment que, per al funcionament de l’activitat, és essencial l’alta de subministrament en les companyies principals i assegurar-nos que la connexió de servei que necessitem està disponible a l’edifici.

Destaquem:

 

 • Alta en una companyia de subministrament elèctric
 • Alta en una companyia de subministrament de gas
 • Alta en la companyia de subministrament d’aigua i comptadors (Musa)

 

En aquests tres subministraments, hem de diferenciar si es tracta d’instal•lació nova o no.

 

 • En cas d’instal•lacions noves, les companyies subministradores ens sol•licitaran els projectes corresponents visats i signats per l’enginyeria corresponent i, en alguns casos, un contracte de manteniment signat amb un servei d’assistència tècnica (SAT) oficial.
 • En cas de traspassos de locals en funcionament en els quals no hi ha cap modificació, ni obres de reforma, l’habitual (si la instal•lació no és gaire antiga) és que es procedeixi al canvi de nom sense més requisit que presentar la documentació acreditativa del nou titular:
  • Contracte de lloguer o escriptura de compravenda, segons el cas de què es tracti
  • CIF de l’empresa o NIF de l’emprenedor
  • NIF de l’administrador en cas d’empresa
  • Dades bancàries
  • Signatura del contracte de serveis corresponent
 • En cas de reforma i llicència nova, ÉS MOLT IMPORTANT iniciar aquests tràmits al més aviat possible.

 

La legalització de les instal•lacions

Als propers posts presentem, sense que es pugui considerar una revisió exhaustiva ni completa, els passos que cal seguir per a la legalització de l’activitat d’un restaurant des del punt de vista tècnic, i intentarem sintetitzar els aspectes més rellevants que s’han de tenir en compte per a obrir amb èxit una activitat de restauració amb l’objectiu de superar a la primera els controls legals i sense despeses addicionals, cosa no menor en els temps que corren.

En primer lloc, volem posar l’accent que, dins d’uns límits, les autonomies i els municipis tenen competències per a definir el propi marc regulador. No és el mateix obrir un bar a Barcelona que a Sabadell, i ja no diguem a Madrid, o a qualsevol altra capital de província de fora de Catalunya. El que canvia fonamentalment són els requisits més pràctics (superfícies, alçàries, serveis higiènics, accessibilitat, etc.), i el tipus de control aplicat a les afirmacions que es realitzen en el projecte. La demostració pot anar des d’una simple justificació documental fins al requeriment d’un assaig independent que ho provi.