En aquest post explicarem què és aquesta llicència.

Té per objecte constatar que les obres i les instal·lacions s’han fet d’acord amb les llicències d’obra i activitat. Consisteix a obtenir la llicència per a iniciar l’activitat de restaurant, cafeteria o bar d’acord amb la classificació pertinent.

A més, la llicència de funcionament té com a objectiu autoritzar la posada en ús dels edificis, locals o instal·lacions, amb una constatació prèvia que han estat efectuats de conformitat amb les condicions de la llicència d’activitats i instal·lacions i que es troben acabats degudament i aptes, segons les condicions urbanístiques, ambientals i de seguretat de la seva destinació específica.

Les entitats encarregades de realitzar aquesta constatació o inspecció són les ECA, les entitats de control ambiental que acabem de veure.

Les ECA són entitats constituïdes per una empresa o agrupació d’empreses amb caràcter estable, de caràcter públic o privat, que obtenen l’acreditació per a exercir les funcions de control que determina la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Les seves funcions se centren en la realització de controls ambientals inicials i periòdics de les activitats afectades per la Llei 20/2009. Es regulen per mitjà del Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de control, i pel Decret 267/2003, que el modifica parcialment. Tant l’un com l’altre estableixen els requisits principals per a poder sol·licitar l’acreditació.

 

Llicència municipal de terrassa temporal o anual

Per a poder tenir una terrassa al nostre local, hem de presentar la sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’una terrassa al nostre ajuntament.

El tràmit permet efectuar aquestes gestions relacionades amb la llicència d’ús de la via pública, per a la instal·lació de terrasses:

  • Sol·licitud de llicència per a instal·lar una terrassa a l’espai lliure d’ús públic, entenent aquest com l’espai obert de titularitat pública o privada que, d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic, té qualificació d’ús públic.
  • Modificació o ampliació de la terrassa existent.
  • Adaptació de la terrassa existent a la normativa de la ordenança de terrasses vigent.

Has de saber que:

  • Les llicències municipals de terrassa poden ser anuals, per temporada o per a esdeveniments extraordinaris, com ara festes populars, revetlles i actes similars.
  • La llicència anual s’atorga per a un període que finalitza el dia 31 de desembre de l’any en curs.
  • La llicència per temporada s’atorga per a al període que va des de l’1 de maig fins al 31 d’octubre, tots dos inclosos.
  • La llicència per a esdeveniments extraordinaris s’atorga exclusivament per al temps que es determini en funció de les seves característiques.
  • En cas que es vulgui efectuar una ampliació, modificació o adaptació de la terrassa a l’ordenança vigent, s’haurà de tramitar com una nova llicència.