Una vegada tenim el local, toca fer més tràmits.

En efecte, el primer que sabem és que hem de tramitar més papers, encara que et sembli que ja no havies de fer res més. Per això hi ha persones, entitats, empreses, professionals (enginyers, interioristes, arquitectes) que ens poden ajudar, i hi haurà llocs als quals pots recórrer per a ultimar tot el que necessitis.

Així que, una vegada arribat el moment de començar l’obra, hauràs de saber que necessites diverses coses. On les demanaràs? Qui te les proporcionarà?

Bé; per a obrir un bar o un restaurant, hem de seguir una sèrie de requisits que ens sol·licitarà el nostre ajuntament per a obtenir la corresponent llicència d’activitat municipal de bar, cafeteria o restaurant.

Els bars són activitats qualificades (molestes, de risc especial, etc.); per tant, els departaments d’urbanisme revisen aquestes activitats amb una cura especial.

Abans de sol·licitar la llicència, s’ha d’elaborar un projecte tècnic en el qual se certifiqui que el local compleix els requisits necessaris per a exercir l’activitat.

En la sol·licitud de llicència s’han d’adjuntar:

  • Informe tècnic i visat de projecte aprovats per a l’activitat.
  • Mesures d’insonorització.
  • Pla contra incendis.
  • NIF o CIF de la societat corresponent.
  • Abonament de les taxes corresponents a la llicència.

Fa uns anys, els ajuntaments permetien obrir el negoci una vegada presentada la sol·licitud de llicència; en canvi, això ara pot representar una multa en molts ajuntaments.

En el tràmit de la llicència, l’ajuntament informarà els veïns que es vol instal·lar un bar, i si s’hi oposen pot demorar la seva concessió.

Una vegada obtingut l’informe favorable previ per a l’obtenció de la llicència d’activitat, passem a executar les obres i el condicionament corresponent del local amb la corresponent llicència d’obres (per a dur a terme el condicionament del local).

Finalitzades les obres i després de la inspecció corresponent, l’ajuntament emetrà la llicència d’obertura per a poder exercir l’activitat al local.

Finalment, haurem de tramitar el permís per a utilitzar la via pública, si té taules, cadires o tendals a l’exterior.

En les pàgines següents t’explicarem els elements bàsics perquè puguis aclarir-te.

Què és la llicència d’obertura de l’activitat?

És una llicència municipal obligatòria perquè en un local es pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d’habitabilitat i ús d’aquesta activitat.

La llicència d’obertura es concedeix al propietari d’un negoci per al desenvolupament d’una activitat determinada. Haurà de renovar-se cada cop que canviï l’activitat desenvolupada al local, que hi hagi modificacions o que canviïn els propietaris del negoci; per exemple, en cas de traspàs.

Tipus de llicències d’obertura

Hi ha dos tipus de llicències en funció del grau de molèsties, danys i riscos a persones de l’activitat que es vol desenvolupar:

  • Activitats innòcues: són aquelles que no generen molèsties significatives, impacte mediambiental (salubritat, higiene), danys a béns públics o privats ni risc per a béns o persones. Es consideren activitats innòcues molts petits comerços com ara botigues de moda o de productes d’alimentació no peribles, i també petites oficines per a la prestació de serveis diversos.
  • Activitats qualificades: són aquelles considerades com a molestes, insalubres, nocives i/o perilloses (hostaleria, activitats industrials, determinats comerços i serveis…) i que requereixen adoptar mesures correctives sanitàries, de seguretat i/o mediambientals. Moltes d’aquestes només es poden realitzar en sòl industrial.

Les úniques activitats exemptes són aquelles professionals, artesanals i artístiques que es realitzen al domicili, sempre que no hi hagi venda o atenció directa al públic i no es causi molèsties als veïns.

Informes i projectes tècnics

Les activitats innòcues tenen un procediment de legalització més senzill, amb menys requisits i costos associats. Així i tot, en la sol·licitud generalment serà necessari adjuntar un informe tècnic que inclogui plànols del local elaborats per un professional.

En el cas de les activitats qualificades, és necessari aportar un projecte tècnic més complet que permeti emetre els informes municipals corresponents, que variaran segons les característiques i la dimensió del negoci (informes urbanístics, industrials, sanitaris, mediambientals o jurídics).

Els professionals acreditats per a elaborar aquest tipus d’informes i projectes tècnics són generalment arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors i enginyers tècnics industrials que, en tot cas, estiguin col·legiats, ja que serà necessari incorporar-hi el visat del col·legi professional. Sovint no només preparen la informació tècnica, sinó que es tracta d’empreses especialitzades que et poden assessorar i fins i tot et poden adaptar el local per al compliment dels requisits.

El projecte ha de preveure totes les característiques de l’establiment i de l’activitat que cal desenvolupar: plànols d’ubicació i distribució, dimensions, reformes que s’hi han de realitzar, instal·lacions i compliment de les normes aplicables.

En concret, en totes les activitats serà molt important observar tots els requeriments de la Llei d’accessibilitat per a persones discapacitades i de llicències d’obres en el cas que sigui necessari procedir a efectuar reformes i obres al local.

Després hi ha les normes aplicables per a determinades activitats, com poden ser les d’insonorització (pubs, discoteques, espectacles, tallers, etc.), higiene i manipulació d’aliments (restaurants, bars, cafeteries, etc.) o normativa en cas d’incendis (allotjaments turístics, espectacles, activitats industrials, etc.).

I recorda que per a activitats molestes sol ser necessari el permís de la comunitat de veïns, i que, pel que fa a les activitats en domicilis, ja no se solen concedir llicències per sobre del primer pis d’un edifici d’habitatges.