Licencia actividad

La llicència d’activitat, tercera part. 

Cost de la llicència d’obertura de l’activitat

El cost de la llicència d’obertura té dos components:

  • Taxes de l’ajuntament: es calculen per a cada local tenint en compte tres factors: rellevància comercial del carrer, grandària del local i tipus d’activitat. Les taxes són lògicament més altes per a activitats qualificades i com més rellevant sigui un carrer i més gran el local. Varien d’un ajuntament a un altre, des d’una quantitat mínima en petits municipis fins a diversos centenars d’euros per a activitats innòcues i més de mil en activitats qualificades en ciutats com Madrid. 
  • Cost de l’informe o projecte tècnic: dependrà de la complexitat del projecte que es vulgui realitzar i del preu que tingui l’empresa o el professional seleccionat, i pot oscil·lar des d’un mínim de 600 o per a activitats innòcues, fins al doble per a activitats qualificades. En projectes que suposin obres o necessitin permisos especials (determinades activitats industrials), el cost es pot disparar fins als .

Sol·licitud de la llicència d’obertura i activitat

El procediment que cal seguir consta dels 4 passos següents:

  • Elaboració de l’informe o projecte tècnic de llicència d’obertura i/o adequació de local, generalment pel tècnic competent acreditat (enginyer tècnic industrial, arquitecte tècnic…).
  • Visat del projecte pel col·legi oficial corresponent. Comporta el pagament d’unes taxes.
  • Pagament de les taxes municipals corresponents, al banc o al mateix ajuntament, segons sigui el cas.
  • Presentació de la sol·licitud de llicència d’obertura, juntament amb el projecte tècnic i el resguard de l’abonament de les taxes municipals, en el registre de l’àrea competent de l’ajuntament, generalment urbanisme o medi ambient.

El termini de resolució o resposta de l’ajuntament sol demorar-se diversos mesos, molt sovint fins i tot gairebé un any. A més, oscil·la depenent de la càrrega de feina i de l’ajuntament en qüestió.

Per això, potser t’interessa començar a funcionar una vegada que hagis presentat la sol·licitud, pràctica molt habitual que s’empara en el silenci administratiu, això sí, després d’haver-te assegurat que compleixes tots els requisits necessaris per a la teva activitat, ja que en cas contrari et veuràs obligat a tancar o a esmenar les deficiències detectades, i fins i tot podries haver de pagar alguna multa.

Normativa 2011 sobre llicències d’obertura: Llei d’economia sostenible

La Llei d’economia sostenible, de 4 de març de 2011, va eliminar l’obligatorietat de la llicència d’obertura per a la major part de les activitats, i ara n’hi ha prou amb la presentació d’una comunicació prèvia d’obertura a l’ajuntament i amb el compliment dels requisits de l’activitat, que l’ajuntament comprovaria posteriorment.

Encara que hi havia algunes excepcions importants, com les “…activitats que afectin la protecció del medi ambient o del patrimoni historicoartístic, la seguretat o la salut públiques, o que impliquin l’ús privatiu i ús dels béns de domini públic…”, la llei deixava en mans dels ajuntaments l’articulació del procediment administratiu i la creació dels seus registres d’activitats.

En qualsevol cas, el que aquesta Llei ha legalitzat és el “silenci administratiu”, pel qual es tolerava en molts casos l’obertura una vegada presentada la sol·licitud mentre s’esperava la resposta municipal. Això sí, supeditat sempre al compliment dels requisits, per la qual cosa els projectes tècnics i els costos associats a la llicència d’obertura no s’han vist modificats.

Normativa 2012 sobre llicències d’obertura: novetats

El Reial Decret Llei 19 /2012 de 25 de maig de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis va introduir novetats importants per a racionalitzar i flexibilitzar la concessió de les llicències d’obertura per part dels ajuntaments.

Així, en el cas de locals de menys de 300 metres quadrats, no és exigible la llicència prèvia d’obertura, sinó que n’hi ha prou amb una declaració responsable o comunicació prèvia a l’ajuntament en la qual l’empresari es compromet a comptar amb la llicència d’obertura corresponent. Aquest canvi és aplicable per als negocis nous, però també per a canvis de titularitat de les activitats comercials i de serveis, així com per a les llicències d’obres en reformes que no necessitin projecte d’obra.

En la pràctica, aquesta nova norma no suposa grans canvis, ja que continua sent necessari presentar un informe tècnic i pagar les taxes municipals, per la qual cosa seguiran sent semblants els costos per a l’emprenedor i els ingressos per a les arques municipals. S’acompanyarà d’una declaració responsable.

Però amb la presentació d’aquests tres documents es podrà començar a funcionar a l’espera, això sí, de l’obtenció de la llicència d’obertura definitiva una vegada que l’ajuntament hagi efectuat les inspeccions pertinents.

Tràmits per a llicència d’obres: l’obra o la reforma del local

Quan s’està tramitant la llicència d’activitat d’un bar o d’un restaurant, se sol tramitar simultàniament la llicència d’obres (en cas de fer-s’hi obres) i els projectes associats.

Les obres són necessàries per a adaptar les característiques del local a les especificacions tècniques necessàries per a l’obtenció de la llicència.