El que s’ha de saber per a l’obtenció de la llicència d’activitat d’un bar o restaurant.

A continuació detallarem quins són els tràmits per a l’obtenció de la llicència d’activitat, però abans t’interessa saber el que segueix:

DEFINICIÓ

Les empreses de restauració són aquelles que es dediquen de forma habitual i professional, mitjançant un preu, a servir al públic menjars o begudes per a consumir, de forma preferent, als seus establiments.

CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES DE RESTAURACIÓ

Segons les característiques, es classifiquen en:

 1. Restaurants
 2. Cafeteries
 3. Bars, cafès o similars.
 4. Un mateix establiment pot classificar-se en més d’un grup a voluntat del seu titular, sempre que reuneixi les característiques exigides per a cadascun.

DEFINICIONS

 • Restaurant: Establiment que disposa de cuina i de menjador, preferentment independitzat, en el qual s’ofereixen al públic els menjars i les begudes que es relacionen en la seva carta.
 • Cafeteria: Establiment que disposa de barra i servei de taules, en el qual s’ofereixen al públic, durant l’horari d’obertura, les begudes i els plats simples o combinats que es relacionen en la seva carta.
 • Bar, cafè o similars: Establiments que, sense tenir menjador, estan dotats de barra i també poden disposar de servei de taules en la mateixa unitat espacial, en els quals es proporcionen al públic begudes que es poden acompanyar, o no, de tapes, racions o entrepans.

CATEGORITZACIÓ

 • Restaurants: categoria de luxe, primera, segona, tercera i quarta, identificades, respectivament, per cinc, quatre, tres, dues i una forquilla.
 • Cafeteries: categoria d’especial, primera i segona, identificades, respectivament, per tres, dues i una tassa.

REGISTRE

Els titulars d’establiments de restauració, amb anterioritat al començament de les seves activitats, han de presentar la declaració responsable d’inici d’activitat i la classificació de l’establiment. Una vegada presentada correctament, es procedirà d’ofici a inscriure l’establiment en el Registre d’Empreses i Activitats Turístiques.

MODIFICACIONS

Tota modificació de l’establiment que afecti la titularitat o les condicions en què es va inscriure i es va classificar inicialment haurà de ser comunicada prèviament, acompanyada de la documentació acreditativa del canvi a l’efecte de la seva anotació registral.

TRÀMIT PREVI AL COMENÇAMENT D’ACTIVITAT (INFORME PREVI)

Quan es projecti la construcció o la modificació d’un establiment, es podrà, abans d’iniciar qualsevol tipus d’obra, sol·licitar de l’administració un informe relatiu al compliment dels requisits mínims d’infraestructura i serveis i de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres en els termes previstos en la legislació sobre la matèria, i també de classificació exigits per la normativa aplicable per a la seva inscripció com a tal establiment turístic.

EXERCICI I CESSAMENT D’ACTIVITAT

Els titulars de restaurants i de cafeteries tenen l’obligació de comunicar a l’administració turística autonòmica els períodes d’obertura dels establiments, i també informar del cessament de l’activitat, informació aquesta última que també han de subministrar els titulars dels bars.

Encara que cada municipi té una classificació i una normativa pròpies, podem veure per exemple que els bars i restaurants a Barcelona es classifiquen com a Annex III.2a si tenen un aforament inferior a 150 persones i si no disposen de terrassa segons l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona. En cas que tinguin un aforament superior a 150 persones o disposin de terrassa, es classifiquen com a Annex II.

La diferència entre un Annex III.2a i un Annex II és el procés que s’ha de seguir per a la tramitació de la llicència. A continuació explicarem els processos dels dos tipus d’annexos:

 • Annex III.2a (aforament inferior a 150 persones i sense terrassa): per a legalitzar un bar com a Annex III.2a, un enginyer ha de realitzar un projecte amb plànols on es justifiqui que el bar compleix tota la normativa vigent. Aquest projecte es lliura a una entitat ambiental de control (ECA), que revisarà el projecte i farà una inspecció del bar. Si el resultat d’aquesta inspecció és favorable, l’ECA emetrà el certificat de conformitat. Aquest certificat de conformitat es lliura a l’ajuntament, acompanyat del projecte i els plànols presentats prèviament a l’ECA perquè l’ajuntament concedeixi la llicència del bar.
 • Annex II (aforament superior a 150 persones o bar amb terrassa): per a legalitzar un bar com a Annex II, un enginyer ha de realitzar un projecte amb plànols on es justifiqui que el bar compleix la normativa vigent. Aquest projecte, en comptes de lliurar-se a una ECA, es lliura directament a l’ajuntament. L’ajuntament duu a terme una revisió documental del projecte i elabora un informe de deficiències. L’enginyer ha de contestar l’informe i, si el resultat final és favorable, l’ajuntament concedeix la llicència del bar condicionada al fet que una ECA faci una inspecció del local i confirmi que l’establiment s’adequa al projecte lliurat. Si el resultat d’aquesta inspecció és favorable, l’ajuntament concedeix la llicència de bar.

Els establiments destinats a restauració, a més dels annexos, es classifiquen segons la tipologia de la manera següent:

 • 2.3.1. Bar: local que disposa de barra i, addicionalment, de servei de taules per a proporcionar al públic, a canvi d’un preu, begudes acompanyades o no de tapes i d’entrepans freds o calents. No s’hi poden servir dinars ni sopars. Pot disposar d’aparells generadors de calor, com ara cafeteres i forns de microones amb l’única finalitat d’escalfar tapes o entrepans, per no pot elaborar aliments cuinats en el mateix establiment; així mateix, pot servir tapes cuinades procedents d’una empresa de càtering o cuina industrial inscrita degudament en el Registre Sanitari d’Indústries.
  • 2.3.2.1. Bar amb restauració mixta menor: bar de les mateixes característiques i limitacions que les de la classe 2.3.1, que disposa, com a únic instrument addicional de cocció i preparació d’aliments, d’una planxa elèctrica de 3 kW per a l’elaboració d’entrepans calents.
  • 2.3.2.2. Bar amb menjar ràpid: bar que disposa de tota mena d’elements de cocció i de preparació d’aliments, sense límit de tipus de combustible ni de potència, en el qual es poden elaborar tapes i entrepans freds i calents, però on no es poden servir dinars ni sopars.
 • 2.3.3. Restaurant: disposa de servei de menjador amb la finalitat d’oferir menjars al públic, que consisteixen bàsicament en dinars i sopars, a canvi d’un preu i per ser consumits al mateix establiment on es desenvolupa l’activitat. Els aliments servits es poden elaborar a la cuina del mateix establiment o bé procedir d’una empresa de càtering o cuina industrial inscrita degudament en el Registre Sanitari d’Indústries.
  • 2.3.3.1. Restaurant en el qual tots o part dels aliments s’elaboren a la mateixa cuina de l’establiment.
  • 2.3.3.2. Restaurant en el qual exclusivament se serveixen menjars procedents d’una empresa de càtering, inscrita degudament en el Registre Sanitari d’Indústries, amb una potència màxima d’escalfament de 5 kW i sense potència de cocció.
 • 2.3.4. Restaurant-bar: aquesta activitat té com a objecte oferir al públic, per un preu, els serveis de restaurant i de bar conjuntament.
  • 2.3.4.1. Restaurant-bar en el qual tots o part dels aliments servits al restaurant s’elaboren a la mateixa cuina de l’establiment.
  • 2.3.4.2. Restaurant-bar en el qual els àpats servits al restaurant procedeixen exclusivament d’una empresa de càtering, inscrita degudament en el Registre Sanitari d’Indústries, amb una potència màxima d’escalfament de 5 kW i sense potència de cocció.
  • 2.3.4.3. Gelateries i orxateries amb degustació.

Abans, els bars i restaurants es classificaven com a llicència c1, c2 i c3, i quan ara es fa un traspàs s’efectua l’equivalència a una de les tipologies actuals.

Un local amb llicència c1 es considera un bar-cafeteria. S’hi poden servir begudes i entrepans freds i es correspon amb la classificació actual 2.3.1 Bar.

Un local amb llicència c2 es considera un bar-cafeteria amb planxa elèctrica de 3 kW de potència màxima. S’hi poden servir begudes i entrepans freds i calents. Es correspon amb les classificacions actuals 2.3.2.1 Bar amb restauració mixta menor i 2.3.2.2 Bar de menjar ràpid.

Un local amb llicència c3 es considera un restaurant on es poden servir tota mena d’aliments. Es correspon amb les llicències actuals següents:

 • 2.3.3.1 Restaurant
 • 2.3.3.2 Restaurant
 • 2.3.4.1 Restaurant-bar
 • 2.3.4.2 Restaurant-bar

Els establiments destinats a activitats musicals es classifiquen en:

 • 2.2.1. Bar-musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, però no pot disposar de pista de ball o d’espai assimilable, ni oferir representacions, projeccions, espectacles ni actuacions.
 • 2.2.1 bis. Bar-musical amb música en directe, sense pista de ball o similar.
 • 2.2.8. Restaurant-musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de restaurant, amb ambientació musical, rebuda, reproduïda o produïda en directe.

En aquestes categories s’inclouen els bars de copes, bars de tapes, pubs, bars de menús, hamburgueseries, cocteleries, bars de menjar ràpid, restaurants lounge, bars karaoke, etc. A Barcelona, les llicències d’activitat o d’obertura d’aquests establiments es tramiten en les OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) de cada districte.