Quantes fases hi ha en la vida d’un restaurant? Podríem afirmar que hi ha tres grans etapes que defineixen tres estadis diferents del negoci i que podríem resumir en els tres punts següents:

  • Primera fase: de la idea a les tres setmanes abans de l’obertura;
  • Segona fase: les tres setmanes prèvies a l’obertura i la primera setmana d’obertura;
  • Tercera fase: les següents setmanes de vida del restaurant a ple rendiment.

I cada fase requereix una sèrie de processos que donen lloc a tasques més específiques que ens ajudaran a assolir l’objectiu. Podem afirmar que els processos més habituals en aquestes tres fases són els següents:

fases restaurant

Processos d’un restaurant en la primera fase

Procés de creació del concepte

Definició de l’objectiu del projecte a través de la missió, la visió i els valors que volem preservar com a base per a la nostra proposta, identificant les característiques diferencials de l’oferta respecte a la resta de propostes existents.

Procés de localització

Identificar el lloc òptim per ubicar el restaurant analitzant si l’entorn físic que l’envolta i el tipus de persones que hi circulen són adequats per a l’objectiu fixat.

Procés de negociacions

Preparar les estratègies que cal seguir per obtenir tots els recursos necessaris per tal de dur a terme el projecte: financers, humans, infraestructurals…

Procés de construcció i condicionament

Dissenyar el local d’acord amb les característiques de l’oferta que hem definit, un cop determinades les fases i el calendari. És important conèixer també els proveïdors i els actors principals que intervindran en aquest procés per establir relacions fluides que ajudin que el projecte no es demori.

Procés d’obertura del restaurant

Inclou diferents aspectes que cal tenir en compte: data d’inici, proposta completa o parcial, acte d’inauguració, previsió de fons inicial, equip humà necessari…

Processos d’un restaurant en la segona fase

Procés creatiu

Si bé el procés creatiu es pot aplicar a qualsevol altre procés, i no només al gastronòmic, quan ens referim a un restaurant acostumem a parlar de creació d’elaboracions, de conceptes, de tècniques, de receptes.

Procés de reproducció artesà

Aquest procés és el que dóna sentit al restaurant, ja que és el que permet que arribin al client les elaboracions que s’han creat prèviament o que es versionen d’altres creadors o de la tradició.

Processos d’un restaurant en la tercera fase

Procés d’evolució

Tot el relacionat amb l’orientació que s’imprimeix a la línia o al concepte del restaurant per encaminar-lo a una evolució planificada.

Procés de liquidació

Són totes les tasques necessàries per tancar un restaurant i gestionar les liquidacions corresponents en tots els àmbits.

Processos transversals per a totes les fases

Procés de màrketing i comunicació

Establir quina és la proposta (tipus de servei, preu…) que oferirem i la manera com la comunicarem al públic objectiu: publicitat, elements visuals, xarxes socials…

Procés comercial

Definir amb claredat els protocols que cal utilitzar en el servei, de manera que s’estableixi una relació unívoca amb l’experiència que volem oferir al client. Establir, a més, els canals d’accés per al client: plataformes on-line, reserva telefònica…