Tràmits per a la compra o el lloguer d’un local

A l’hora de buscar un local, nau o oficina per al teu negoci, has de tenir sempre present que s’adequa als requisits exigits per al tipus d’activitat que s’ha de desenvolupar. És molt important que esbrinis aquests requisits abans de començar la cerca (pregunta-ho al teu ajuntament o en una empresa especialitzada) per tal de poder utilitzar-los com a filtre.

Per a evitar costos inesperats, assegura’t que el local compleix tots els requisits abans de tancar-ne la compra o el lloguer. Comprova’ls fins i tot si al local ja s’exercia aquesta activitat, perquè la normativa cada vegada és més exigent i els locals amb llicències d’obertura antigues molt sovint no compleixen la normativa actual, que és la que t’exigirà a tu l’ajuntament.

Sol·licita un certificat de compatibilitat de l’activitat amb el local en qüestió a l’ajuntament

Quan s’està pensant de llogar o comprar un local per a muntar un negoci de restauració és recomanable, abans de fer cap despesa, sol·licitar l’informe urbanístic previ.

Es demana a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del districte que doni una resolució sobre si, urbanísticament, es pot muntar l’activitat que sol·licitem a l’emplaçament indicat. Aquest tràmit és sempre recomanable, però especialment en aquells districtes on hi hagi pla d’usos.

L’ajuntament contesta per escrit i dóna una resposta afirmativa o negativa a la petició efectuada.

És important aclarir que el fet que l’ajuntament ens digui que, urbanísticament, es pot muntar l’activitat en un emplaçament no implica que el local compleixi els requisits tècnics que exigeix la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis, accessibilitat per a minusvàlids, etc.

Per això també es recomana, després d’obtenir la resposta favorable de l’ajuntament, que una enginyeria del sector faci un estudi de viabilitat per a determinar si el local compleix els requisits exigits per la normativa.

Així, el primer pas i més important juntament amb la compatibilitat urbanística és assegurar que el local disposa d’un mínim de metres quadrats, serveis, alçàries i altres factors que determinaran si el local o la nau industrial és admissible per a l’activitat de restauració que es vol implantar.

Et recomanem que abans de formalitzar el lloguer del local t’assessoris per un enginyer expert que t’indiqui si el local és apte per a l’activitat que vols portar a terme.

Si el local no compleix, poden passar dues coses:

 1. O bé que sigui pràcticament impossible muntar l’activitat en aquest local,
 2. o bé que s’hi hagin de fer reformes per a adequar-lo a la normativa. En aquest cas, cal valorar les obres que s’han d’escometre i el seu cost, però tècnicament és possible desenvolupar l’activitat al local.

En cas de compra del local

L’habitual és:

 • Formalitzar el contracte d’arres penitencials del local.
 • Formalitzar la compravenda del local.

En cas de lloguer del local amb traspàs o sense

Per a formalitzar un contracte d’arrendament d’un local cal, a més dels condicionants exposats més amunt per a assegurar que hi podem desenvolupar l’activitat, cal tenir en compte aquests elements essencials del contracte:

 • Durada
 • Traspàs (si n’hi ha)
 • Dret de traspàs
 • Import de la renda
 • Actualització de la renda
 • Possibilitats de pròrroga

Recorda negociar el procés que s’hagi de seguir en cas de necessitar o voler anar-te’n abans, a fi de no enfrontar-te a grans penalitzacions.

En qualsevol cas, haurem de tenir en compte que per a exercir l’activitat en un local, tant de propietat com de lloguer, haurem de disposar d’una llicència d’activitat.

Si no disposem d’aquesta llicència o volem modificar el local, haurem de:

 • Sol·licitar el certificat de compatibilitat d’activitat amb el local.
 • Sol·licitar la llicència d’activitat.
 • Executar les obres necessàries per a adaptar el local als requeriments de la llicència sol·licitada.
 • Passar la inspecció tècnica.
 • Obtenir la llicència de funcionament definitiva.

És important que formalitzis un precontracte de reserva, de manera que et permeti disposar del local mentre tramites la llicència. Podria ser que no te la donessin, i després et veuries amb un local al qual no pots donar ús.