La titularitat d’aquesta pàgina web és de Caixabank, SA, situada a l’av. Diagonal, 621, 08028-Barcelona, amb el NIF A08663619 i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 42657, foli 33, full B-41232, inscripció 109 i amb el número d’identificació fiscal A-08663619.

Caixabank, SA és una entitat subjecta al règim legal establert per a les societats espanyoles cotitzades i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Caixabank, SA està autoritzada a l’ús de la marca ”la Caixa” per part de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, que n’és la titular.