Quan obrim el restaurant els guanys triguen a arribar. No hem de desesperar! Per això fem uns exercici de números per poder visualitzar-ho.

Hi ha dues opcions a curt i a mitjà termini. D’una banda, tenim el Break Even Point i, de l’altra, el Pay Back.

El Break Even Point fa referència només a l’explotació i, mentre no arribi aquest equilibri, l’empresa ha de posar diners sí o sí per poder cobrir els costos d’explotació.

Aquest determina la xifra d’ingressos o producció que cobreix les despeses fixes i variables de l’activitat i no ha de tenir en compte el retorn de la inversió o la devolució de capital als bancs encara que és bo fer-ho en cada cas segons la planificació o l’acord que s’hagi fet amb els socis i els bancs.

El punt d’equilibri (BEP), està dirigit a saber quan els costos totals i els ingressos són iguals, no hi ha encara guany però no hi ha pèrdues.

Podem realitzar una equació senzilla, tenint els costos fixos per una banda (llum, internet, aigua, etc.), costos variables (producte, eines, etc.) i el preu de venda (preu menú, tiquet mitjà, etc.)

BEP = Costos Fixos / Preu de venda Unitari – Cost variable unitari.

Si guanyem menys del BEP estem en pèrdues operatives i si guanyem més, parlem d’unitat operativa.

El Pay Back fa referència al termini en què recuperem la inversió realitzada en termes d’inversió feta versus el cash generat any rere any. És a dir que podem calcular el Pay Back sumant els fluxos de caixa líquids esperats per a cada any fins que s’arribi al valor del cost inicial del nostre negoci.

Ambdues són una eina d’administració essencial per al procés de planificació, presa de decisions i control de despeses del negoci.

Amb aquests obtindrem un càlcul de quan tindrem beneficis i quan ho haurem amortitzat tot. És el moment en què podem plantejar fer inversions en el negoci, iniciar nous projectes o expandir-nos.

El temps estimat és molt difícil de definir, ja que depèn de cada cas, però podríem dir que:

– El Break Even Point l’hauríem d’assolir en un any com a màxim, si no tenim un problema greu.

– En el cas del Pay Back s’estima sobre els sis anys des de l’obertura.

Gabriel Bartra Gracia
Sotsdirector de Contingut d’elBullifoundation